do góry

Żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załącznikiem I  rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 definicją produktów rybołówstwa są objęte także żywe ryby przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 2006/88/WE:

 • zwierzęta akwakultury oznaczają wszelkie zwierzęta wodne w ich wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja oraz spermę/gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub obszarach hodowli mięczaków, w tym wszelkiego tego typu dzikie zwierzęta przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub obszarze hodowli mięczaków;
 • zwierzęta wodne oznaczają m.in.: ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes).

Wymagania przywozowe

 • państwo pochodzenia - załącznik II do decyzji Komisji 2006/766/WE;
 • wzór świadectwa zdrowia - dodatek IV do załącznika VI rozporządzenia (WE) 2074/2005;
 • zakłady/gospodarstwa z których pochodzą ryby powinny być zarejestrowane przez właściwą władzę kraju trzeciego jako spełniające odpowiednie wymagania w zakresie higieny określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) 852/2004;
 • dodatkowo należy sprawdzić:
  • czy państwo trzecie ma zatwierdzony w danym sektorze plan „monitoringu pozostałości”, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2011/163/WE - w przypadku ryb z akwakultury;
  • aktualne zakazy przywozowe oraz nadzwyczajne środki mające zastosowanie do niektórych krajów trzecich. 

Warunki te nie maja zastosowania w przypadku gdy zwierzęta akwakultury są przeznaczone do obszarów umieszczenia albo przewidziane do ponownego umieszczenia w wodach wspólnotowych przed ich spożyciem przez ludzi. W takich sytuacjach zastosowanie maja warunki przywozowe określone dla zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.

Transport zwierząt akwakultury - warunki

 1. Zwierzęta akwakultury przeznaczone do przywozu do Wspólnoty nie mogą być transportowane w warunkach, które mogą zmienić ich stan zdrowia. W szczególności nie mogą być transportowane w tej samej wodzie lub mikropojemnikach, w których znajdują się zwierzęta wodne o gorszym stanie zdrowia, lub które nie są przeznaczone do przywozu do Wspólnoty.
 2. Podczas transportu do Wspólnoty zwierzęta akwakultury nie mogą być wyładowywane z mikropojemników, a woda, w której są przewożone nie może być wymieniana na terytorium kraju trzeciego niezatwierdzonego do przywozu takich zwierząt do Wspólnoty bądź posiadającego niższy status w zakresie zdrowia niż miejsce przeznaczenia.
 3. W przypadku, gdy partie zwierząt akwakultury transportowane są drogą morską do granicy Wspólnoty, do odpowiedniego świadectwa zdrowia zwierząt załącza się dodatek dotyczący transportu żywych zwierząt akwakultury drogą morską, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w części D załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) 1251/2008

Od 1 stycznia obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999. Załącznik I tego rozporządzenia zawiera wykaz produktów, które są wyłączone z zakresu obowiązywania tego rozporządzenia. Kompetencje do wykonywania zapisów tego rozporządzenia ma okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego oraz Minister właściwy ds. rybołówstwa.