Żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 definicją produktów rybołówstwa są objęte także żywe ryby przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 2006/88/WE:

  • zwierzęta akwakultury oznaczają wszelkie zwierzęta wodne w ich wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja oraz spermę/gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub obszarach hodowli mięczaków, w tym wszelkiego tego typu dzikie zwierzęta przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub obszarze hodowli mięczaków;
  • zwierzęta wodne oznaczają m.in.: ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes).

Wymagania przywozowe

1) Zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r. żywe ryby przywożone w celu bezpośredniego spożycia przez ludzi (kod CN: 0301) są traktowane na potrzeby kontroli urzędowych tak jak produkty.

2) Państwo trzecie lub jego region musi być uprawniony do takiego przywozu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczącym wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów.

3) Powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich, zgodnie z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Produkty rybołówstwa”).

Listy zakładów dostępne są tutaj.

4) Przesyłkom musi towarzyszyć  świadectwo urzędowe. Wzory świadectw urzędowych zostały określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw.

  • Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj

5) dodatkowo należy sprawdzić:

  • czy państwo trzecie ma zatwierdzony w danym sektorzeplan „monitoringu pozostałości”, zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2011/163/WE - w przypadku ryb z akwakultury;
  • aktualne zakazy przywozowe oraz nadzwyczajne środki mające zastosowanie do niektórych krajów trzecich.

Warunki te nie maja zastosowania w przypadku gdy zwierzęta akwakultury są przeznaczone do obszarów umieszczenia albo przewidziane do ponownego umieszczenia w wodach wspólnotowych przed ich spożyciem przez ludzi. W takich sytuacjach zastosowanie mają warunki przywozowe określone dla zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne.

 

Transport zwierząt akwakultury - warunki (art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) 1251/2008

  1. Zwierzęta akwakultury przeznaczone do przywozu do UE nie mogą być transportowane w warunkach, które mogą zmienić ich stan zdrowia. W szczególności nie mogą być transportowane w tej samej wodzie lub mikropojemnikach, w których znajdują się zwierzęta wodne o gorszym stanie zdrowia, lub które nie są przeznaczone do przywozu do Wspólnoty.
  2. Podczas transportu do UE zwierzęta akwakultury nie mogą być wyładowywane z mikropojemników, a woda, w której są przewożone nie może być wymieniana na terytorium kraju trzeciego niezatwierdzonego do przywozu takich zwierząt do UE bądź posiadającego niższy status w zakresie zdrowia niż miejsce przeznaczenia.
  3. W przypadku, gdy partie zwierząt akwakultury transportowane są drogą morską do granicy UE, do odpowiedniego świadectwa zdrowia zwierząt załącza się dodatek dotyczący transportu żywych zwierząt akwakultury drogą morską, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w części D załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) 1251/2008

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) 1251/2008  wszelkie czynności związane ze zwierzętami akwakultury i ich produktami przywożonymi do Wspólnoty i przeznaczonymi do spożycia przez ludzi należy wykonywać w sposób właściwy w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód naturalnych we Wspólnocie.

Należy mieć na uwadze przepisy rozporządzenia Rady (WE) 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999. Załącznik I tego rozporządzenia zawiera wykaz produktów, które są wyłączone z zakresu obowiązywania tego rozporządzenia. Kompetencje do wykonywania zapisów tego rozporządzenia ma okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego oraz Minister właściwy ds. rybołówstwa.

 

do góry