do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Farmacja weterynaryjna

Farmacja weterynaryjna

Produkty lecznicze weterynaryjne

Produktem leczniczym weterynaryjnym jest substancja lub mieszanina substancji przeznaczona do zastosowania wyłącznie u zwierząt:

  • posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u zwierząt lub
  • podawana w celu postawienia diagnozy, przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Informacje Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o produktach leczniczych weterynaryjnych dostępne są tutaj.

Każdy produkt leczniczy weterynaryjny, który jest dostępny na polskim rynku powinien:

Produkty lecznicze weterynaryjne mogą być wydawane:

  • bez przepisu lekarza - takie produkty pozostają ogólnodostępne i są do nabycia między innymi w sklepach zoologicznych - więcej o zasadach obrotu detalicznego takimi produktami można przeczytać tutaj),
  • z przepisu lekarza - takie produkty może zalecić i wydać jedynie lekarz weterynarii prowadzący leczenie zwierzęcia w zakładzie leczniczym dla zwierząt.  

Działania niepożądane produktów leczniczych weterynaryjnych można zgłaszać za pośrednictwem strony Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wycofanie z obrotu lub wstrzymanie w obrocie produktów leczniczych weterynaryjnych realizowane jest w drodze decyzji Głównego Lekarza Weterynarii. Wykaz takich decyzji Głównego Lekarza Weterynarii dostępny jest tutaj.

 

Monitorowanie dostępności produktów leczniczych weterynaryjnych pozwala na dostarczenie użytkownikom leków weterynaryjnych pełnej i aktualnej informacji na temat stosowanych przez nich produktów. Wczesne przekazywanie informacji o produktach leczniczych niedostępnych na rynku lub mogących nastąpić w przyszłości przerwach w ich obrocie usprawnia działania właściwych organów, producentów oraz dystrybutorów produktów leczniczych. Informacje uzyskane w odpowiednim czasie mogą w zasadniczy sposób pomóc lekarzom weterynarii wolnej praktyki w planowaniu dalszego leczenia a także racjonalizowania posiadanych zapasów produktów leczniczych.

Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa o kwestiach związanych z dostępnością leków dostępne są tutaj.

Informacje na temat produktów leczniczych weterynaryjnych zagrożonych brakiem dostępności na rynku można przekazywać bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Weterynarii na adres e-mail: .

Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych zagrożonych brakiem dostępności na rynku dostępny jest tutaj.

Hurtownie farmaceutyczne

Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych prowadzą obrót hurtowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Pod pojęciem obrót hurtowy rozumie się wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne uprawnienia (tj.: zakładom leczniczym dla zwierząt, sklepom zoologicznym lub innym hurtowniom).

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi dostępna jest tutaj.

Rejestr hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych dostępny jest tutaj.

Nadzór

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych sprawuje Główny Lekarz Weterynarii oraz wojewódzcy lekarze weterynarii.

Rejestry, informacje dodatkowe i dokumenty do pobrania