Miód i inne produkty pszczele

Jak czytać unijne akty prawne?

Definicję miodu i produktów pszczelich zawiera art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405.

Miód oznacza naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły z gatunku Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.

Produkty pszczele oznaczają miód, wosk pszczeli, mleczko pszczele, propolis lub pyłek.

Lista krajów

Art. 21 rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2021/405 stanowi, że przesyłki miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „miodu”.

Wzór świadectwa

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium UE miodu i innych produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi określa rozdział 45 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235.

UWAGA !

Na podstawie rozporządzenia (UE) 2022/36 z dnia 11 stycznia 2022 r., które zmienia rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235, od dnia 2 lutego 2022 r. obowiązuje nowy wzór „HON”. Na podstawie art. 2 rozporządzenia (UE) 2022/36 przewidziano okres przejściowy: do dnia 15 czerwca 2022 r. może być wydane świadectwo w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi przez  rozporządzenie (UE) 2022/36, a przesyłki z takim świadectwem mogą być wprowadzone do dnia 15 września 2022 r.

 

UWAGA: W przypadku miodu i innych produktów pszczelich nie obowiązuje lista zakładów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Miód i inne produkty pszczele powinny pochodzić z zakładów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) Komisji nr 852/2004.

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska