Mięso czerwone

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 1.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „mięso” oznacza jadalne części zwierząt (określonych w tym rozporządzeniu), w tym krew. Natomiast „świeże mięso” oznacza mięso niepoddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem, mrożeniem lub szybkim mrożeniem, w tym mięso pakowane próżniowo lub pakowane w atmosferze  kontrolowanej. 

Niżej podane wymagania dotyczą przywozu z państw trzecich na teren UE świeżego mięsa gospodarskich zwierząt kopytnych (bydło domowe, w tym gatunki Bubalus Baublis i Bison bison, świnie, owce, kozy), zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych oraz dzikich zwierząt kopytnych (zwierzęta łowne) i dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych (Cervidae i Suidae).

Świeże mięso powinno pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów w państwach trzecich odpowiednio zgodnie z:

Bydło powinno pochodzić z zatwierdzonych gospodarstw w Brazylii, których wykaz jest dostępny  na stronie Komisji Europejskiej (Bovine Holding Lists (Brazil))

Listy krajów

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  świeżego mięsa zwierząt kopytnych z państw trzecich znajdują się w:

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry