Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw trzecich

Zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw trzecich

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (tekst jednolity dostępny jest tutajweterynaryjna kontrola graniczna oznacza kontrolę przeprowadzaną przez urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli. Kontrola ta polega w szczególności na:

Przesyłka - oznacza pewną liczbę zwierząt lub ilość towarów objętych tym samym świadectwem urzędowym, poświadczeniem urzędowym lub innym dokumentem, przewożoną tym samym środkiem transportu i pochodzącą z tego samego terytorium lub państwa trzeciego, oraz - należącą do tego samego rodzaju, tej samej klasy lub mającą taki sam opis (zgodnie z art. 3, pkt. 37) rozp. (UE) 2017/625)

Weterynaryjnej kontroli granicznej poddaje się  każdą przesyłkę zwierząt lub produktów wprowadzaną z państw trzecich, przy czym weterynaryjna kontrola zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonym lub przewożonym w celach niehandlowych, realizowana jest według odrębnych zasad (więcej informacji o podróżach z państw trzecich ze zwierzętami towarzyszącymi dostępnych jest tutaj).

Przywóz lub przewóz zwierząt lub  produktów stwarzających groźbę rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt jest zabroniony.

Graniczne punkty kontroli - dane teleadresowe

Prenotyfikacja przesyłki - obowiązek podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1013 podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zwierząt czy produktów, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed przewidywanym przybyciem przesyłki do UE, informuje o tym fakcie granicznego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do UE.

Podmioty odpowiedzialne za przesyłkę dokonują wcześniejszego powiadomienia poprzez wypełnienie i przedłożenie odpowiedniej części dokumentu CHED do systemu TRACES. W przypadku przywozu produktów informacja, o której mowa powyżej przekazywana jest z wykorzystaniem wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED dla produktów), którego wzór określono w załączniku II, części 2, sekcji B  do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715  (wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj). 

W przypadku przywozu zwierząt informacja, o której mowa powyżej przekazywana jest z wykorzystaniem wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED dla zwierząt), którego wzór określono w załączniku II, części 2, sekcji A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715 (wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj).

Organ przeprowadzający weterynaryjną kontrolę graniczną

Weterynaryjną kontrolę graniczną przesyłek przywożonych na teren UE przez polskie przejście graniczne przeprowadza graniczny lekarz weterynarii, który jest organem pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym. Organem wyższego stopnia w stosunku do granicznego lekarza weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii. W praktyce oznacza to, iż Główny Lekarz Weterynarii nie wydaje opinii w sprawie, jeśli postępowanie administracyjne nie zostało zakończone na poziomie organu pierwszej instancji.

Opłaty związane z weterynaryjną kontrolą graniczną

  1. Opłata za czynności związane z weterynaryjną kontrolą graniczną - zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
  2. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
    • za wydanie decyzji administracyjnej - w wysokości 10 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy); 
    • od pełnomocnictwa (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy). 
do góry