Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego/Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

 Definicje

„Produkty rybołówstwa”  - zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oznaczają wszystkie zwierzęta morskie słodkowodne i (z wykluczeniem żywych małży, żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich, a także wszystkich ssaków, gadów i żab), dzikie i hodowlane, oraz wszystkie ich jadalne formy, części i pochodzące z nich produkty.

„Żywe małże”- zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. to małże odżywiające się odfiltrowanymi drobnymi organizmami.

Wymagania przywozowe

1) Powinny znajdować się w wykazie przesyłek podlegających weterynaryjnej kontroli urzędowej w punktach kontroli granicznej zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r

2) Państwo trzecie lub jego region musi być uprawniony do takiego przywozu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczącym wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów.

Listy krajów:

3) Powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich:

  • Produkty rybołówstwa - zgodnie z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Produkty rybołówstwa”)
  • Żywe małże, szkarłupnie, żywe osłonice i żywe ślimaki morskie - zgodnie z sekcją VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Żywe małże dwuskorupowe”)

Listy zakładów dostępne są tutaj.

4) Przesyłkom musi towarzyszyć  świadectwo urzędowe. Wzory świadectw urzędowych dla produktów rybołówstwa oraz żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich zostały określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

Uwaga:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

  • Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest  tutaj. 

Wzory świadectw

kategoria: Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie - wzory świadectw [13]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2006 199 wzór świadectwa produkty rybołówstwa z USA
ilość pobrań: 406
2020-11-10 14:14 176.46KB 2006 199 wzór świadectwa produkty rybołówstwa z USA 176.46KB
pdf 2020 OFFICIAL MODEL CERTIFICATE FOR IMPORTS OF LIVE, FROZEN, CHILLED OR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION FROM THE UNITED STATES OF AMERICA
ilość pobrań: 44
2020-11-10 14:12 1.26MB 2020 OFFICIAL MODEL CERTIFICATE FOR IMPORTS OF LIVE, FROZEN, CHILLED OR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION FROM THE UNITED STATES OF AMERICA 1.26MB
pdf 2020 URZĘDOWY WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU ŻYWYCH, ZAMROŻONYCH, SCHŁODZONYCH LUB PRZETWORZONYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
ilość pobrań: 46
2020-11-10 14:12 1.36MB 2020 URZĘDOWY WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU ŻYWYCH, ZAMROŻONYCH, SCHŁODZONYCH LUB PRZETWORZONYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 1.36MB
pdf ADDITIONAL MODEL OFFICIAL CERTIFICATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
ilość pobrań: 76
2020-05-15 16:05 86.33KB ADDITIONAL MODEL OFFICIAL CERTIFICATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 86.33KB
pdf DODATKOWY WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRZETWORZONYCH MAŁŻY NALEŻĄCYCH DO GATUNKU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
ilość pobrań: 98
2020-05-15 16:04 88.71KB DODATKOWY WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRZETWORZONYCH MAŁŻY NALEŻĄCYCH DO GATUNKU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 88.71KB
pdf MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS CAUGHT BY VESSELS FLYING THE FLAG OF A MEMBER STATE AND TRANSFERRED IN THIRD COUNTRIES WITH OR WITHOUT STORAGE
ilość pobrań: 96
2020-05-15 16:08 206.02KB MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS CAUGHT BY VESSELS FLYING THE FLAG OF A MEMBER STATE AND TRANSFERRED IN THIRD COUNTRIES WITH OR WITHOUT STORAGE 206.02KB
pdf MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CAPTAIN ACCOMPANYING FROZEN FISHERY PRODUCTS WHEN ENTERING THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET DIRECTLY FROM A FREEZER, REEFER OR FACTORY VESSEL
ilość pobrań: 83
2020-05-15 16:09 223.85KB MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CAPTAIN ACCOMPANYING FROZEN FISHERY PRODUCTS WHEN ENTERING THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET DIRECTLY FROM A FREEZER, REEFER OR FACTORY VESSEL 223.85KB
pdf MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS
ilość pobrań: 111
2020-05-15 16:07 375.33KB MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS 375.33KB
pdf MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF LIVE BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS
ilość pobrań: 112
2020-05-15 16:03 400.46KB MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF LIVE BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS 400.46KB
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZŁOWIONYCH PRZEZ STATKI PŁYWAJĄCE POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I PRZEKAZANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH Z PRZECHOWYWANIEM LUB BEZ
ilość pobrań: 82
2020-05-15 16:07 284.99KB WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZŁOWIONYCH PRZEZ STATKI PŁYWAJĄCE POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I PRZEKAZANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH Z PRZECHOWYWANIEM LUB BEZ 284.99KB
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA
ilość pobrań: 191
2020-05-15 16:06 363.55KB WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 363.55KB
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH
ilość pobrań: 96
2020-05-15 16:01 384.53KB WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH 384.53KB
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, KTÓRE MA BYĆ PODPISANE PRZEZ KAPITANA, TOWARZYSZĄCEGO ZAMROŻONYM PRODUKTOM RYBOŁÓWSTWA WPROWADZANYM DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU BEZPOŚREDNIO ZE STATKU ZAMRAŻALNI, STATKU CHŁODNI LUB STATKU PRZETWÓRNI
ilość pobrań: 78
2020-05-15 16:09 253.14KB WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, KTÓRE MA BYĆ PODPISANE PRZEZ KAPITANA, TOWARZYSZĄCEGO ZAMROŻONYM PRODUKTOM RYBOŁÓWSTWA WPROWADZANYM DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU BEZPOŚREDNIO ZE STATKU ZAMRAŻALNI, STATKU CHŁODNI LUB STATKU PRZETWÓRNI 253.14KB

 

Decyzja Komisji(WE) nr 163/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

  • Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1141 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów kontroli pozostałości przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE.

Decyzja Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1641 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i slimaki morskie - informacje i wymagania dodatkowe (żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi)

 

 

 

 

 

do góry