do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego/Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie

 

Definicje

„Produkty rybołówstwa”  - zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oznaczają wszystkie zwierzęta morskie słodkowodne i (z wykluczeniem żywych małży, żywych szkarłupni, żywych osłonic i żywych ślimaków morskich, a także wszystkich ssaków, gadów i żab), dzikie i hodowlane, oraz wszystkie ich jadalne formy, części i pochodzące z nich produkty.

„Żywe małże”- zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. to małże odżywiające się odfiltrowanymi drobnymi organizmami.

Wymagania przywozowe

1) Powinny znajdować się w wykazie przesyłek podlegających weterynaryjnej kontroli urzędowej w punktach kontroli granicznej zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2007 z dnia 18 listopada 2019 r

2) Państwo trzecie lub jego region musi być uprawniony do takiego przywozu, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczącym wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów.

Listy krajów:

3) Powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich:

  • Produkty rybołówstwa - zgodnie z sekcją VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Produkty rybołówstwa”)
  • Żywe małże, szkarłupnie, żywe osłonice i żywe ślimaki morskie - zgodnie z sekcją VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Żywe małże dwuskorupowe”)

Listy zakładów dostępne są tutaj.

4) Przesyłkom musi towarzyszyć  świadectwo urzędowe. Wzory świadectw urzędowych dla produktów rybołówstwa oraz żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich zostały określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

Uwaga:

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczącego wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

  • Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest  tutaj.

 

Wzory świadectw

kategoria: Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie - wzory świadectw [11]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf R 2006 199 wzór świadectwa produkty rybołówstwa z USA 2017-09-15 09:27 176.46KB pobierz plik: R 2006 199 wzór świadectwa produkty rybołówstwa z USA
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH 2020-05-15 16:01 384.53KB pobierz plik: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH
pdf MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF LIVE BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS 2020-05-15 16:03 400.46KB pobierz plik: MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF LIVE BIVALVE MOLLUSCS, ECHINODERMS, TUNICATES AND MARINE GASTROPODS
pdf DODATKOWY WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRZETWORZONYCH MAŁŻY NALEŻĄCYCH DO GATUNKU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 2020-05-15 16:04 88.71KB pobierz plik: DODATKOWY WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRZETWORZONYCH MAŁŻY NALEŻĄCYCH DO GATUNKU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
pdf ADDITIONAL MODEL OFFICIAL CERTIFICATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM 2020-05-15 16:05 86.33KB pobierz plik: ADDITIONAL MODEL OFFICIAL CERTIFICATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 2020-05-15 16:06 363.55KB pobierz plik: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO NA POTRZEBY WPROWADZANIA DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA
pdf MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS 2020-05-15 16:07 375.33KB pobierz plik: MODEL OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY IN THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET OF FISHERY PRODUCTS
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZŁOWIONYCH PRZEZ STATKI PŁYWAJĄCE POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I PRZEKAZANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH Z PRZECHOWYWANIEM LUB BEZ 2020-05-15 16:07 284.99KB pobierz plik: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DLA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ZŁOWIONYCH PRZEZ STATKI PŁYWAJĄCE POD BANDERĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I PRZEKAZANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH Z PRZECHOWYWANIEM LUB BEZ
pdf MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS CAUGHT BY VESSELS FLYING THE FLAG OF A MEMBER STATE AND TRANSFERRED IN THIRD COUNTRIES WITH OR WITHOUT STORAGE 2020-05-15 16:08 206.02KB pobierz plik: MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE FOR FISHERY PRODUCTS CAUGHT BY VESSELS FLYING THE FLAG OF A MEMBER STATE AND TRANSFERRED IN THIRD COUNTRIES WITH OR WITHOUT STORAGE
pdf WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, KTÓRE MA BYĆ PODPISANE PRZEZ KAPITANA, TOWARZYSZĄCEGO ZAMROŻONYM PRODUKTOM RYBOŁÓWSTWA WPROWADZANYM DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU BEZPOŚREDNIO ZE STATKU ZAMRAŻALNI, STATKU CHŁODNI LUB STATKU PRZETWÓRNI 2020-05-15 16:09 253.14KB pobierz plik: WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO, KTÓRE MA BYĆ PODPISANE PRZEZ KAPITANA, TOWARZYSZĄCEGO ZAMROŻONYM PRODUKTOM RYBOŁÓWSTWA WPROWADZANYM DO UNII W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU BEZPOŚREDNIO ZE STATKU ZAMRAŻALNI, STATKU CHŁODNI LUB STATKU PRZETWÓRNI
pdf MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CAPTAIN ACCOMPANYING FROZEN FISHERY PRODUCTS WHEN ENTERING THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET DIRECTLY FROM A FREEZER, REEFER OR FACTORY VESSEL 2020-05-15 16:09 223.85KB pobierz plik: MODEL OF OFFICIAL CERTIFICATE TO BE SIGNED BY THE CAPTAIN ACCOMPANYING FROZEN FISHERY PRODUCTS WHEN ENTERING THE UNION FOR PLACING ON THE MARKET DIRECTLY FROM A FREEZER, REEFER OR FACTORY VESSEL

 

 

Decyzja Komisji(WE) nr 163/2011 z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE

  • Najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1141 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów kontroli pozostałości przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE.

Decyzja Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

Produkty rybołówstwa oraz żywe małże, szkarłupnie, osłonice i slimaki morskie - informacje i wymagania dodatkowe (żywe ryby z akwakultury do spożycia przez ludzi)