RPPUiŻ

Rejestr Podmiotów Paszowych, Utylizacyjnych i Żywnościowych

System RPPUiŻ umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów działających na rynku pasz, zakładów utylizacyjnych oraz zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów sektora żywnościowego nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

W zakresie zakładów działających na rynku pasz system realizuje zapisy rozporządzenia 183/2005 WE z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz oraz reguluje prowadzenie, publikowanie i przekazywanie do Komisji Europejskiej rejestru zakładów działających na rynku pasz (wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu dodatków do pasz objętych rozporządzeniem WE nr 1831/2003 wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu premiksów sporządzonych z użyciem dodatków do pasz, o których mowa w rozdziale 2 załącznika IV rozporządzenia, produkcja w celu wprowadzenia na rynek lub na wyłączne potrzeby własnego przedsiębiorstwa złożonych środków żywienia zwierząt, do wytworzenia których wykorzystuje się dodatki do pasz lub zawierające je premiksy, o których mowa w rozdziale 3 załącznika IV do rozporządzenia). Sposób prowadzenia krajowego rejestru i udostępniania danych reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach.

W zakresie zakładów utylizacyjnych system realizuje zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wymagania sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi , i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 oraz reguluje prowadzenie, publikowanie i przekazywanie do Komisji Europejskiej rejestru zakładów utylizacyjnych. 

W zakresie zakładów sektora żywnościowego rejestr umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi dotyczącymi:

  • zakładów zatwierdzonych do handlu na terenie Unii Europejskiej,
  • zakładów zatwierdzonych na rynek krajowy,
  • podmiotów podlegających procedurze rejestracji, w tym prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny, działalność marginalną lokalną i ograniczoną,
  • gospodarstw, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

W odniesieniu do zakładów sektora żywnościowego system realizuje zapisy :

Wykazy zatwierdzonych zakładów sektora żywnościowego prowadzone i udostępniane są na podstawie informacji zawartych w rejestrze zakładów, w sposób i w zakresie określonym w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn zm.).

Sposób prowadzenia krajowego rejestru przedsiębiorstw sektora spożywczego i udostępniania danych reguluje rozporządzenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów.

GLW prowadzi i publikuje (w wersji elektronicznej) krajowy wykaz podmiotów sektora paszowego, utylizacyjnego i żywnościowego w oparciu o dane gromadzone i przekazywane przez PLW, w tym informacje o każdej zmianie stanu faktycznego i prawnego nadzorowanych zakładów. 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska