RASFF

Rapid Alert System of Food and Feed

System RASFF służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Administrowany jest przez Komisję Europejską, wprowadzony został decyzją Rady nr 133/84/EWG z 2 marca 1984 r. o wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wynikających z używania produktów konsumenckich. Obecnie system funkcjonuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.

W IW funkcjonuje powiadamianie o produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, w ramach podpunktu kontaktowego systemu RASFF znajdującego się w GIW.

Zgłoszenia przypadków przesyłane są z PIW do WIW, a z WIW oraz z GrIW do GIW pocztą elektroniczną. Otrzymane informacje dotyczące niebezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt GIW przekazuje do Krajowego Punktu Kontaktowego w GIS. Organy IW mają również dostęp do bazy danych zawierającej przypadki zgłoszone przez wszystkie państwa.

Otrzymywane z GIS powiadomienia w ramach systemu RASFF są przekazywane przez GIW do właściwych terenowo jednostek IW lub innych inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi pocztą elektroniczną.

Informacje Komisji Europejskiej o systemie RASFF dostępne są tutaj.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska