Przedmioty wystawowe

Definicja przedmiotu wystawowego zawarta jest w ust. 34 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, w myśl której „przedmioty wystawowe” to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (czyli całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie) lub produkty pochodne (czyli produkty otrzymane w wyniku przynajmniej jednej obróbki, przekształcenia lub etapu przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego) przeznaczone na wystawy lub do celów działalności artystycznej.

 Zasady przywozu i tranzytu przedmiotów wystawowych

Ogólne warunki weterynaryjne dla przedmiotów wystawowych określone są w art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Szczegółowe zasady dotyczące:

  • przywozu i tranzytu przedmiotów wystawowych określa załącznik XIV rozdział III sekcja 3 do rozporządzenia (UE) nr 142/2011,
  • podmiotów przeprowadzających czynności na przedmiotach wystawowych (warunków dotyczących pakowania przedmiotów wystawowych, przeprowadzania na nich czynności i ich usuwania), określa załącznik XIV rozdział III sekcja 3 do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Przedmioty wystawowe mogą zostać przywiezione i przewiezione w tranzycie za zezwoleniem właściwego organu, którym zgodnie z art. 26a ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jest graniczny lekarz weterynarii (dane teleadresowe Granicznych Inspektoratów Weterynarii dostępne są tutaj).

 Graniczny lekarz weterynarii może zezwolić na przywóz i tranzyt przedmiotów wystawowych, pod warunkiem że:

  • pochodzą z państw trzecich, o których mowa w kolumnie „Wykaz państw trzecich” w wierszu 14 w tabeli 2 w rozdziale II sekcja 1 załącznika XIV do ww. rozporządzenia;
  • przesyłka jest zapakowana w szczelne opakowanie i towarzyszy jej dokument handlowy podający następujące informacje:

-opis materiału i gatunek zwierzęcia pochodzenia;

-kategoria materiału;

-ilość materiału;

-miejsce wysyłki materiału;

-nazwa (nazwisko) i adres wysyłającego;

-nazwa (nazwisko) i adres odbiorcy; oraz

 Zezwolenie właściwego organu przeznaczenia

Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym planuje się wykorzystywać przedmioty wystawowe, powinien wyrazić uprzednio zgodę na ich wprowadzenie. W przypadku wykorzystania przedmiotów wystawowych w Polsce właściwym organem, który powinien wyrazić zgodę, o której mowa powyżej, jest powiatowy lekarz weterynarii.  

Jeżeli dane przedmioty wystawowe przywożone są do Polski przez polski punkt kontroli granicznej, wówczas graniczny lekarz weterynarii przed wydaniem zezwolenia, zgodnie z art. 106 kpa, zwraca się do powiatowego lekarza weterynarii o zajęcie stanowiska. Powiatowy lekarz weterynarii niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, zajmuje stanowisko w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Jeżeli dane przedmioty wystawowe przywożone są do Polski przez inny niż polski punkt kontroli granicznej, powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę jeszcze przed przedstawieniem ich do kontroli weterynaryjnej.

Czynności po przeprowadzeniu wystawy lub działania artystycznego

Po zakończeniu wystawy lub działania artystycznego przedmioty wystawowe należy:

  • ponownie wysłać do państwa trzeciego pochodzenia;
  • wysłać do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego przeznaczenia zezwolił z wyprzedzeniem na taką wysyłkę; albo

usunąć zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska