do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/UWAGA! NOWE PRAWO DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH OD DNIA 14 GRUDNIA 2019 r.

UWAGA! NOWE PRAWO DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH OD DNIA 14 GRUDNIA 2019 r.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

stosuje się od 14 grudnia 2019r.

ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Weterynaryjna kontrola graniczna będzie odbywać się w punktach kontroli granicznej (BCP-border control post) zatwierdzonych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli.

Lista przyszłych BCP odpowiada obecnej liście posterunków weterynaryjnej kontroli granicznej (BIP), a ewentualne zmiany będą wprowadzane na bieżąco.  

Opublikowane akty prawne wykonawcze i delegowane (aktualizacja na dzień 13-12-2019)

W rozporządzeniu zostały określone nowe wzory świadectw zdrowia, które będą stosowane przy przywozie zwierząt i towarów do UE.

Szczegółowe informacje w sprawie nowego prawodawstwa są dostępne na stronie Komisji Europejskiej