Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla przedsiębiorców/WAŻNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH W ZAKRESIE IMPORTU i TRANZYTU

WAŻNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH W ZAKRESIE IMPORTU i TRANZYTU

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

stosuje się od 14 grudnia 2019r.

ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA 2017/625

Weterynaryjna kontrola graniczna odbywa się w punktach kontroli granicznej (BCP-border control post) zatwierdzonych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli.

Lista punktów weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP) jest dostępna pod linkiem.  

Opublikowane akty prawne wykonawcze i delegowane

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po otwarciu aktu prawnego w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Z dniem 21 kwietnia 2021r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 - będą miały zastosowanie nowe wzory świadectw zdrowia dla produktów i zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Szczegółowe informacje w sprawie nowego prawodawstwa są dostępne na stronie Komisji Europejskiej

do góry