do góry
Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje

Brexit - ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

Informacje organów UE dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestaje obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa po tym jak stanie się „państwem trzecim”.

Na podstawie uzgodnień podjętych pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wyjścia w dniu 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że z dniem 1 lutego br. rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania nadal jest traktowana jak państwo członkowskie UE i uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej. W związku z tym nie ulegają zmianie relacje handlowe pomiędzy UE i UK, w tym również wymiana towarów podlegających kontroli weterynaryjnej. Ponadto przemieszczanie zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym oraz przewożenie żywności na własny użytek odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez rząd brytyjski w dn. 12 czerwca 2020 r. okres przejściowy obowiązujący w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo nie zostanie przedłużony. W przewodniku pt. „Granica z Unią Europejską. Import i Eksport towarów” dostępnym pod linkiem https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model władze UK zapowiadają wprowadzenie nowych procedur kontroli w handlu z państwami UE w trzech etapach: od 1 stycznia, od 1 kwietnia oraz 1 lipca 2021 r.

 

STYCZEŃ 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa wymagane będzie świadectwo weterynaryjne, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) - konieczne będzie:

  • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
  • towarom powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa (UPZZ).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 do 1 lipca 2021 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.)

Kontrole dokumentacji będą odbywać się zdalnie, a kontrole tożsamości i bezpośrednie kontrole żywych zwierząt będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES będzie podlegał kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie/ punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

 

KWIECIEŃ 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 kwietnia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Do 1 lipca 2021 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.).

Kontrola dokumentacji dotycząca produktów pochodzenia zwierzęcego będzie przeprowadzana zdalnie.

Wymogi importowe dotyczące UPZZ wysokiego ryzyka wprowadzone 1 stycznia 2021 r. będą nadal obowiązywać.

 

LIPIEC 2021

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony zostanie wymóg, aby produkty pochodzenia zwierzęcego, i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywe zwierzęta i materiał biologiczny były wprowadzane na terytorium UK przez odpowiednie punkty kontroli granicznej. Ponadto obowiązywać będą wymagania wprowadzone wcześniej tj., obowiązek stosowania świadectwa zdrowia i złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS.

Od 1 lipca 2021 r. produkty pochodzenia zwierzęcego będą podlegać kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli fizycznej. Pobierane będą próbki do badań laboratoryjnych. Kontrole dokumentów obejmują sprawdzenie m. in. urzędowych certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów handlowych.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez rząd brytyjski pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#import-from-an-eu-country  „Wytyczne dotyczące importu od 1 stycznia 2021 r. zwierząt, produktów zwierzęcych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niepochodzących od zwierząt” („Guidance Importing animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin from 1 January 2021”) świadectwa weterynaryjne na eksport do Wielkiej Brytanii będą zasadniczo takie same, jak świadectwa importowe do Unii Europejskiej. Informacje o wymaganiach strony brytyjskiej można więc uzyskać w oparciu o obowiązujące świadectwa unijne.

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące handlu z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego, tj. po 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie internetowej Departamentu Handlu Międzynarodowego UK również w języku polskim, pod linkiem: www.gov.uk/eubusiness

Komisja Europejska opublikowała noty informacyjne dotyczące sytuacji prawnej po upływie okresu przejściowego. Noty, również w języku polskim, dostępne są pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

 

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym - BREXIT - okres przejściowy

Ważne informacje dotyczące BREXITu