Żelatyna i surowce do produkcji żelatyny

Uwaga - zmiana wzorów świadectw od 21 kwietnia 2021 r. - szczegóły

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

1. Żelatyna

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.7. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „żelatyna” oznacza naturalne rozpuszczalne białko, żelujące lub nieżelujące, uzyskane w wyniku częściowej hydrolizy kolagenu pochodzącego z kości, skóry i skórek oraz ścięgien zwierząt.

 Żelatyna powinna pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIV  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Gelatine”)

Listy krajów

 1. żelatyna uzyskana z bydła, owiec, kóz, świń, koni - z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010lub z Korei Południowej, Malezji, Pakistanu lub Tajwanu;
 2. żelatyna uzyskana z drobiu - z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, lub z Tajwanu;
 3. żelatyna uzyskana z produktów rybołówstwa - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626;

 4. żelatyna uzyskana z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  żelatyny  z państw trzecich znajdują się w:

kategoria: Żelatyna - wzory świadectw i deklaracje [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja EN
ilość pobrań: 782
2020-03-24 14:44 1.83MB Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja EN 1.83MB
pdf Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja PL
ilość pobrań: 757
2020-03-24 14:44 2.51MB Wzór świadectwa dla żelatyny - wersja PL 2.51MB

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

2. Surowce do produkcji żelatyny

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 surowce przeznaczone do produkcji żelatyny, o których mowa w sekcji XIV rozdział 1 pkt 4 lit a) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (surowce, których nie poddano żadnemu procesowi konserwacji oprócz chłodzenia, zamrażania lub szybkiego zamrażania) są wprowadzane do UE tylko wówczas, gdy zostały wytworzone z surowców uzyskanych w zatwierdzonych przez KE rzeźniach, zakładach obróbki dziczyzny, zakładach rozbioru mięsa czy zakładach prowadzących działalność związaną z produktami rybołówstwa.

Surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ((Section XIV/XVbis : Raw materials for the production of gelatine and collagen).

Listy krajów

 1. surowce do produkcji żelatyny uzyskane z bydła, owiec, kóz, świń, koni - z państw trzecich lub ich regionów zatwierdzonych przez KE do przywozu świeżego mięsa tych konkretnych zwierząt kopytnych do UE zgodnie z art. 14 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 206/2010;
 2. surowce do produkcji żelatyny uzyskane z drobiu - z państw trzecich lub ich regionów zatwierdzonych przez KE dla przywozu mięsa drobiowego z odnośnych gatunków, jak określono w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008;
 3. surowce do produkcji żelatyny uzyskane z produktów rybołówstwa - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626;
 4. surowce do produkcji żelatyny uzyskane z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji żelatyny z państw trzecich znajduje się w:

Wzór RCG „Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu surowców do produkcji żelatyny  i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi ” (wersja PL)

Model RCG “Model official certificate for the entry into the Union for placing on the market of raw materials for the  production of gelatin and collagen intended for human consumption” (wersja EN)

3. Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny

Poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny powinny pochodzić z zakładów w państwach trzecich zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z sekcją XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 (Treated raw material for the production of gelatine and collagen (TCG)

Listy krajów

 1. poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny uzyskane z bydła, owiec, kóz, świń, koni - z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 , lub z Korei Południowej, Malezji, Pakistanu lub Tajwanu;
 2. poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny uzyskane z drobiu - z państw trzecich wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 , lub z Tajwanu;
 3. poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny uzyskane z produktów rybołówstwa - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626;
 4. poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny uzyskane z zającowatych i z dzikich ssaków lądowych innych niż kopytne - z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w kolumnie 1 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009;
 5. poddane obróbce surowce do produkcji żelatyny, o których mowa w sekcji XIV rozdział 1 pkt 4 lit.b) ppkt (iii) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 - z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie surowców uzyskanych z tych towarów zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/626.

Wzory świadectw

Wzór urzędowego świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu z państw trzecich poddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny z państw trzecich znajduje się w:

Wzór TCG  “Wzór świadectwa urzędowego na potrzeby wprowadzania do Unii w celu wprowadzenia do obrotu oddanych obróbce surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi” (wersja PL)

Model TCG “Model official certificate for the entry into the Union for placing on the market of treated raw materials for the production of gelatine and collagen intended for human consumption” (wersja EN)

 

do góry