Próbki żywności pochodzenia zwierzęcego

Próbki produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich  przeznaczone do spożycia przez ludzi na terenie UE podlegają kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej (BCP) zgodnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/632. Niektóre produkty złożone podlegają  wyłączeniu z kontroli na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630

Produkty pochodzenia zwierzęcego do spożycia przez ludzi, niezależnie czy są wprowadzane na teren UE jako przesyłki handlowe czy próbki, powinny:

  1. pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską państw trzecich i zakładów w krajach trzecich do przywozu do Unii Europejskiej odpowiednich rodzajów produktów;
  2. każdej przesyłce powinno towarzyszyć urzędowe świadectwo zdrowia według unijnego wzoru, w którym upoważniony przedstawiciel właściwej władzy kraju trzeciego potwierdzi spełnienie odpowiednich wymagań weterynaryjnych  (w przypadku niektórych produktów złożonych zamiast urzędowego świadectwa obowiązuje poświadczenie prywatne, które ma być przygotowane i podpisane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze zajmujący się przywozem);
  3. przywóz jest możliwy, o ile w danym czasie nie zostały nałożone na dany kraj dodatkowe ograniczenia w przywozie, np. na skutek wystąpienia w państwie trzecim chorób zakaźnych.

Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi mogą być przywiezione na teren Unii Europejskiej po przejściu na zewnętrznej granicy UE weterynaryjnej kontroli granicznej w punkcie kontroli granicznej (BCP) z wynikiem pozytywnym.

Urzędowe kontrole produktów pochodzenia zwierzęcego przeprowadzane są  na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz wydanych do niego aktów prawnych delegowanych i wykonawczych.

Wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dla najczęściej wprowadzanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich na teren UE są zamieszczone w zakładce Żywność pochodzenia zwierzęcego.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska