Próbki handlowe

Zgodnie z pkt 39 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, próbki handlowe oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne, przeznaczone do konkretnych badań lub analiz, dozwolone przez właściwy organ zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego, w tym przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, opracowania pasz, karmy dla zwierząt domowych lub produktów pochodnych lub testowania urządzeń lub sprzętu.

Zasady przywozu i tranzytu próbek handlowych

Ogólne warunki weterynaryjne dla przywozu i tranzytu próbek handlowych określone są w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Szczegółowe zasady dotyczące:

 • przywozu i tranzytu próbek handlowych określa załącznik XIV rozdział III sekcja 2 pkt 1 do ww. rozporządzenia,
 • przeprowadzania czynności na próbkach handlowych i ich usuwania określa załącznik XIV rozdział III sekcja 2 pkt 2 i 3 do  ww. rozporządzenia.

Próbki handlowe mogą zostać przywiezione i przewiezione w tranzycie za zezwoleniem właściwego organu, którym zgodnie z art. 26a ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jest graniczny lekarz weterynarii (dane teleadresowe Granicznych Inspektoratów Weterynarii dostępne sa tutaj).

Graniczny lekarz weterynarii może zezwolić na przywóz i tranzyt próbek handlowych, pod warunkiem że:

 • pochodzą one:
  • z państw trzecich, o których mowa w kolumnie „Wykaz państw trzecich” w wierszu 14 w tabeli 2 w rozdziale II sekcja 1 załącznika XIV do ww. rozporządzenia;
  • w przypadku próbek handlowych składających się z mleka, produktów na bazie mleka lub produktów pochodnych mleka - z państw trzecich, z których dozwolony jest przywóz, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010.
 • towarzyszy im świadectwo zdrowia, o którym mowa w załączniku XV rozdział 8 rozporządzenia (UE) nr 142/2011;
 • po kontroli weterynaryjnej przewidzianej w dyrektywie 97/78/WE oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 8 ust. 4 tej dyrektywy są one przewożone bezpośrednio do zatwierdzonego lub zarejestrowanego przedsiębiorstwa lub zakładu, wskazanego w weterynaryjnym świadectwie przekroczenia granicy CVED.

Zasady wykorzystywania i usuwania próbek handlowych

O ile próbki handlowe nie są przechowywane do celów referencyjnych, powinny być:

Jeżeli próbki handlowe są wykorzystywane do badania wyposażenia, badanie musi być przeprowadzone:

 • na wyposażeniu przeznaczonym specjalnie do tego celu albo
 • na wyposażeniu, które zostało wyczyszczone i zdezynfekowane przed użyciem do celów innych niż badanie.

Podczas transportu do zatwierdzonego lub zarejestrowanego przedsiębiorstwa lub zakładu próbki handlowe muszą być zapakowane w szczelne kontenery.

do góry