Produkty mięsne

Uwaga - zmiana przepisów od 21 kwietnia 2021 r.

 

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty mięsne”  to produkty przetworzone, uzyskane w wyniku przetworzenia mięsa lub dalszego przetworzenia takich produktów przetworzonych, co w konsekwencji powoduje utratę właściwości mięsa świeżego na powierzchni przekroju.

Na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692, które ma zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021r., definicja „produkty mięsne” do celów tego rozporządzenia obejmuje produkty przetworzone: „produkty mięsne”, „poddane obróbce żołądki”, „pęcherze”, „jelita”, „wytopione tłuszcze zwierzęce” i „ekstrakty mięsne” określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. Jest to spowodowane tym, że z perspektywy zdrowia zwierząt wszystkie te towary stwarzają takie samo ryzyko dla zdrowia zwierząt i powinny podlegać tym samym środkom zmniejszającym ryzyko.

Produkty mięsne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją VI  załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Meat products”). Zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/625 surowce, z których produkty te są wytwarzane, powinny pochodzić z zatwierdzonych przez KE zakładów (rzeźnie, zakłady obróbki dziczyzny, zakłady rozbioru mięsa).

Listy krajów

 

1) produkty mięsne oraz  poddane obróbce żołądki, pęcherzy i jelita inne niż osłonki - z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z art. 3 lit. b) decyzji Komisji 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz z krajów trzecich niektórych produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi i uchylająca decyzję 2005/432/WE;

2) przesyłki mięsa suszonego/wędzonego w paskach i pasteryzowanych produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolony jest taki przywóz do Unii zgodnie z częścią 3 załącznika II do decyzji 2007/777/WE.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. będzie miało zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyli rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626.

  • Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zającowatych, zwierząt jednokopytnych oraz dzikich ssaków lądowych innych niż zwierzęta kopytne i zającowate, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405.
  • Przesyłki produktów mięsnych, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych, skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit, z wyłączeniem osłonek, pochodzących od zwierząt kopytnych, drobiu i ptaków łownych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404   do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie decyzji Komisji 2007/777/WE, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tą decyzją, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

Wzory świadectw

Wzory urzędowych świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu  produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki z państw trzecich znajdują się w:

kategoria: Produkty mięsne - wzory świadectw i deklaracje - wzór świadectwa zdrowia wydany na podstawie decyzji 2007/777/WE może być stosowany do dnia 20 sierpnia 2021 r. [6]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_EN
ilość pobrań: 305
2017-11-07 15:35 66.8KB Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_EN 66.8KB
pdf Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_PL
ilość pobrań: 287
2017-11-07 15:34 141.25KB Deklaracja dla produktów ze zwierzyny płowej z Kanady i USA_PL 141.25KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN
ilość pobrań: 286
2017-11-07 15:32 206.56KB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_EN 206.56KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL
ilość pobrań: 301
2017-11-07 15:33 215.31KB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych z Nowej Zelandii_PL 215.31KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_EN
ilość pobrań: 369
2017-11-07 15:26 1.54MB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_EN 1.54MB
pdf Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_PL
ilość pobrań: 539
2017-11-07 15:26 1.77MB Wzór świadectwa zdrowia dla produktów mięsnych_PL 1.77MB

Z dniem 21 kwietnia 2021r. decyzja Komisji 2007/777/WE zostanie uchylona przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mięsnych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235, będą miały zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021r.:

- wzór „MPNT” określony w załączniku III rozdział 25,  do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty nie muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko.

- wzór „MPST” określony w załączniku III rozdział 26,  do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym wytopionych tłuszczów zwierzęcych i skwarków, ekstraktów mięsa oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit innych niż osłonki, które to produkty muszą zostać poddane konkretnemu procesowi obróbki zmniejszającemu ryzyko.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404  do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie decyzji Komisji 2007/777/WE, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tą decyzją, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 21 sierpnia 2021 r.

Zmiany prawa nie dotyczą przywozu produktów mięsnych z Nowej Zelandii do UE oraz nie znoszą obowiązku dołączania, na podstawie na podstawie rozdziału F załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, deklaracji do świadectw zdrowia w przypadku przywozu do UE z Kanady lub Stanów Zjednoczonych produktów mięsnych uzyskanych ze zwierząt jeleniowatych utrzymywanych w warunkach fermowych czy uzyskanych z dzikich zwierząt jeleniowatych  

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

 

do góry