Jaja i produkty jajeczne

Uwaga - zmiana przepisów od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 5.1. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „jaja” oznaczają jaja w skorupkach - inne niż jaja wylewki, jaja inkubowane lub gotowane - wyprodukowane przez ptaki utrzymywane w gospodarstwie i nadające się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przyrządzenia produktów  jajecznych.

Zgodnie z załącznikiem I pkt. 7.3. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. „produkty jajeczne” oznaczają przetworzone produkty uzyskane w wyniku przetwarzania jaj lub różnych składników czy mieszanek jajecznych, lub w wyniku dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów.

Jaja i produkty jajeczne powinny pochodzić z zatwierdzonych przez Komisję Europejską zakładów w państwach trzecich zgodnie z sekcją X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 („Eggs and egg products”).

Listy krajów

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. będzie miało zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405, które uchyli rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626. Przesyłki   jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest ich wprowadzanie do Unii zgodnie z załącznikiem XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, i które są wymienione w decyzji 2011/163/UE w odniesieniu do „jaj”. Przesyłki jaj przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu jako jaja klasy A zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 są dopuszczone do wprowadzenia do Unii tylko wówczas, gdy pochodzą z państw trzecich wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/405 w celu spełnienia wymogów dotyczących zwalczania salmonelli zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym rozporządzeniem, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 21 sierpnia 2021 r.:

Wzory świadectw

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/628 wzory urzędowych świadectwa zdrowia na potrzeby wprowadzania do UE w celu wprowadzenia do obrotu jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi  z państw trzecich zostały określone w części 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 (dla przywozu jaj wykorzystuje się wzór świadectwa „E”, natomiast dla przywozu produktów jajecznych wzór świadectwa „EP”):

kategoria: Jaja i produkty jajeczne - wzory świadectw - wzory świadectw obowiązujące do dnia 20 sierpnia 2021 r. [4]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór świadectwa - jaja_EN
ilość pobrań: 453
2017-11-09 11:48 162.12KB Wzór świadectwa - jaja_EN 162.12KB
pdf Wzór świadectwa - jaja_PL
ilość pobrań: 719
2017-11-09 11:48 175.23KB Wzór świadectwa - jaja_PL 175.23KB
pdf Wzór świadectwa - produkty jajeczne_EN
ilość pobrań: 405
2017-11-09 11:48 179.59KB Wzór świadectwa - produkty jajeczne_EN 179.59KB
pdf Wzór świadectwa - produkty jajeczne_PL
ilość pobrań: 537
2017-11-09 11:48 198.09KB Wzór świadectwa - produkty jajeczne_PL 198.09KB

 

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 zostanie uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii jaj i produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 będą miały zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.:

- wzór „E” określony w załączniku III rozdział 19 w odniesieniu do jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

- wzór EP określony w załączniku III rozdział 20 w odniesieniu do produktów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 do dnia 20 października 2021 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym rozporządzeniem, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 21 sierpnia 2021 r.:

 

Ogólne informacje o zasadach przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dostęp do publikowanych przez Komisję Europejską list zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej można uzyskać tutaj.

do góry