do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Zwierzęta gospodarskie/Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązkowi identyfikacji i rejestracji podlegają zwierzęta gospodarskie z gatunków:

 • bydło, w tym Bubalus bubalis oraz Bison bison;
 • koniowate
 • owce, kozy;
 • świnie.

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie ma obowiązek:

 • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
  • wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
  • raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, informacje o wynikach spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
 • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku - i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.

Więcej o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (bydło, owce, kozy, świnie) można przeczytać tutaj (strona Głównego Inspektoratu Weterynarii) lub na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (administrator rejestru).

Identyfikacja i rejestracja bydła

Oznakowanie bydła polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawierających indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia. Oznakowanie to odbywa się w gospodarstwie, w którym zwierzę się urodziło.

Fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. 

Po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia, ARiMR wydaje paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in. data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny matki i ojca, numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia.

Identyfikacja i rejestracja koniowatych

Identyfikacja i rejestracja koniowatych polega na:

 • oznakowaniu zwierzęcia transponderem lub metodą zastępczą, przy czym w Polsce dopuszczono jako metodę zastępczą „badanie markerów genetycznych” tylko dla koni rasy trakeńskiej,
 • wydaniu dokumentu identyfikacyjnego dla zwierzęcia,
 • zarejestrowania zwierzęcia w Centralnej Bazie Danych Koniowatych.

Wniosek o identyfikację koniowatego powinien zostać złożony w ciągu 90 dni od dnia urodzenia zwierzęcia do właściwego związku hodowców, tj. dla koni rasy:

Zwierzę powinno zostać zidentyfikowane do ukończenia 12 miesiąca życiu lub przed opuszczeniem na stałe gospodarstwa urodzenia, o ile nie jest przemieszczany z matką.

W przypadku zmiany właściciela koniowatego zarówno nowy jak i poprzedni właściciel powinien poinformować o ww. zmianie podmiot, który wydał dokument identyfikacyjny, w terminie 7 dni.

Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Oznakowanie polega na założeniu na obydwie małżowiny uszne zwierzęcia kolczyków zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia.  W przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnatrzunijnego kolczyk założony na  prawą małżowinę uszną musi zawierać elektroniczny identyfikator.

Posiadacz owcy lub kozy ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż  w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

Identyfikacja i rejestracja świń

Świnia urodzona w danej siedzibie stada musi zostać oznakowana w terminie 30 dni od dnia urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia. Fakt oznakowania tych zwierząt właściciel musi zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania do biura powiatowego ARiMR. 

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona z siedziby stada urodzenia i  przebywa w nowej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, właściciel ma obowiązek dodatkowego oznakowania świni tatuażem z numerem tej siedziby stada. Dodatkowe oznakowanie, musi być wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę siedziby stada. Fakt dodatkowego oznakowania należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszarów podlegających ograniczeniom, na tych obszarach istnieje obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada świń oraz uboju gospodarskiego świni.