Opłaty weterynaryjne

Opłaty określone w art. 79 ust. 1 lit. a i art. 79 ust. 2 oraz art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 pobierane są przez Głównego Lekarza Weterynarii lub właściwego powiatowego, wojewódzkiego lub granicznego lekarza weterynarii, tj. przez organ Inspekcji, w imieniu którego czynności będące przedmiotem opłaty zostały wykonane.

Wysokość tych opłat została określona na zasadach uregulowanych w art. 82 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 w wysokości odpowiadającej średnim kosztom wykonania tych czynności, o których mowa w art. 81 rozporządzenia 2017/625. Przyjęto rozwiązanie stanowiące kombinację metod opisanych w art. 82 ust. 1 lit. a oraz b rozporządzenia 2017/625. Stawki opłat zostały wyliczone na podstawie całkowitych, faktycznych kosztów poniesionych przez Inspekcję Weterynaryjną w związku z kontrolami urzędowymi w okresie referencyjnym zgodnie z art. 81 lit. a-g rozporządzenia 2017/625. Opłaty będą pobierane od podmiotów podlegających kontrolom urzędowym za faktycznie przeprowadzoną czynność kontrolną według ustalonych stawek (źródło: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw).

Stawki opłat są określone przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.U. z 2022 r. poz. 1672 z późn. zm.) wydanym na podstawie art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

kategoria: Opłaty weterynaryjne [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Stawki opłat
ilość pobrań: 3707
2023-08-22 12:39 27.4KB Stawki opłat 27.4KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska