ADIS

Animal Disease Information System

System ADIS służy do zgłaszania ognisk chorób zakaźnych zwierząt, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2002 ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej w zakresie chorób umieszczonych w wykazie, formatów i procedur dotyczących przedkładania unijnych programów nadzoru i programów likwidacji choroby i sprawozdawczości w ich zakresie oraz wnioskowania o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby, a także komputerowego systemu informacyjnego. Rozporządzenie nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zgłaszania do Komisji Europejskiej wystąpienia ogniska każdej choroby wymienionej w ww. dokumencie.

GIW, za pomocą aplikacji internetowej, zgłasza do systemu ADIS otrzymane z PIW (za pośrednictwem WIW) informacje o chorobach zakaźnych stwierdzonych na terytorium Polski oraz otrzymuje powiadomienia o stwierdzonych ogniskach chorób zakaźnych w państwach członkowskich.

Ponadto, system umożliwia dostęp do bazy danych, zawierającej ogniska zgłoszone przez inne państwa członkowskie oraz niektóre kraje trzecie. 

Informacje Komisji Europejskiej o systemie ADIS dostępne są tutaj.

 

Koordynator krajowy systemu ADIS

Piotr Maciejczyk 

tel. 226231524 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska