Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.  o weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłka produktów może być przywożona, jeżeli:

  • jest zaopatrzona w oryginał świadectwa weterynaryjnego:
    • sporządzonego co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa granicznego posterunku kontroli oraz państwa końcowego przeznaczenia,
    • wydanego przez właściwą władzę państwa pochodzenia;
  • jest oznakowana w sposób umożliwiający jej identyfikację;
  • spełnia wymagania określone w przepisach Unii Europejskiej i pochodzi ze znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:
  • spełnia określone wymagania państwa końcowego przeznaczenia będącego państwem Unii Europejskiej - jeżeli wymagania przywozowe nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

O zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, w tym o spoczywającym na osobie odpowiedzialnej za przesyłkę obowiązku prenotyfikacji oraz o opłatach związanych z ww. kontrolą można przeczytać tutaj.

Ograniczenia w przywozie

O ograniczeniach przywozowych można przeczytać tutaj.

Wykazy państw lub ich części oraz wzory świadectw i deklaracji

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska