Nowe wzory świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2010 zostanie uchylone przez rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692, natomiast rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235.

Nowe wzory świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii mleka surowego, produktów mlecznych, siary i produktów na bazie siary przeznaczonych do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 (wzory świadectw w rozdziałach 33-38 załącznika III) będą miały zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

do góry