Psy, koty, fretki

Przywóz zwierząt domowych w celach handlowych z terytoriów lub państw trzecich do Unii Europejskiej jest możliwy pod warunkiem spełniania wymagań przywozowych, określonych w odpowiednich aktach prawnych. Dla przesyłek psów, kotów i fretek podlegających przepisom dyrektywy 92/65/EWG właściwa jest decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 oraz prawo krajowe: rozporządzenie MRiRW z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy spełnić wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt oraz przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu.

Kwestie dotyczące transportu zwierząt na terenie Unii Europejskiej szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady nr 1/2005. Dokumenty określone w ww. akcie prawnym są niezbędne do transportu zwierząt na terytorium UE. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W przypadku transportu zwierząt droga lotniczą należy pamiętać o spełnieniu wewnętrznych regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Wymagania przywozowe

Od 21 kwietnia 2021 r obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Prawo o zdrowiu zwierząt). Informacje dot. wprowadzania przesyłek do UE są opisane w części V przedmiotowego aktu prawnego. Szczegółowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (psów/kotów/fretek domowych) wprowadzanych do UE są zawarte w części II tytuł 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Lista krajów, z których możliwy jest import zwierząt do UE w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt jest dostępna w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (załącznika VIII w odniesieniu do psów, kotów i fretek domowych). Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium UE psów, kotów i fretek domowych (CANIS-FELIS-FERRETS) znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/403 (załącznik II rozdział 38).

Przywóz psów, kotów lub fretek w celach niehandlowych, w liczbie powyżej 5 szt., zwierząt transportowanych bez właściciela lub osoby upoważnionej jako przesyłka jest możliwy pod warunkiem spełniania następujących wymagań:

  1. Zwierzę może zostać przywiezione wyłącznie z krajów znajdujących się na liście określonej przez Komisję Europejską. Terytorium lub państwo trzecie, z którego zwierzę pochodzi oraz wszystkie terytoria i państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, muszą być objęte jednym z wykazów zawartych w:
  2. Zwierzę musi posiadać:
  • indywidualne oznakowanie (więcej o identyfikacji można przeczytać tutaj),
  • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (więcej o szczepieniu można przeczytać tutaj),
  • świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem zawartym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/294 (Zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 do dnia 15 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/294, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z ww. decyzją, pod warunkiem, że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania świadectwa przed dniem 15 stycznia 2022 r.)
  • wymagany wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu poziomu przeciwciał można przeczytać tutaj) w przypadku przywozu z państw trzecich niewymienionych w załączniku II do  rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013.

Weterynaryjna kontrola graniczna

Każda przesyłka zwierząt wprowadzana z państw trzecich do Unii Europejskiej jest poddawana weterynaryjnej kontroli granicznej w specjalnie zatwierdzonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrola psów, kotów i fretek jest możliwa w punktach oznaczonych kategorią "O"). Należy odpowiednio wcześniej poinformować granicznego lekarza weterynarii o planowanej przesyłce, poprzez wypełnienie pierwszej strony dokumentu CHED-A w systemie TRACES. Więcej informacji o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Te same wymagania dotyczą niehandlowego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie powyżej 5 sztuk.

Informacje Komisji Europejskiej dotyczące przywozu do UE psów, kotów i fretek z państw trzecich dostępne są tutaj

do góry