do góry

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Wymogi dotyczące ważności w przypadku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania (ustanowione w załączniku IV rozporządzenia (UE) 576/2013):

 1. Pobranie próbki krwi niezbędnej do przeprowadzenia badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania musi zostać przeprowadzone i udokumentowane w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego przez upoważnionego lekarza weterynarii.
 2. Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania:
  1. Musi zostać przeprowadzone na próbce pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia oraz:
   • nie później niż na trzy miesiące przed datą przemieszczenia o charakterze niehandlowym z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w aktach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, lub tranzytu przez takie terytorium lub państwo trzecie, w przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w art. 12 lit. c); lub
   • zanim dane zwierzę domowe opuściło UE do celów przemieszczenia na terytorium lub do państwa trzeciego innego niż wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2 lub do celów tranzytu przez takie terytorium lub państwo( lista państw ), dokument identyfikacyjny o formacie przewidzianym w art. 21 ust. 1 ( paszport ) musi zawierać potwierdzenie, że przed datą przemieszczenia przeprowadzono badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania i uzyskano korzystny wynik;

Oznacza to, że zwierzę nie może być przywożone na terytorium UE jeszcze przez 3 miesiące od dnia pobrania próbki krwi do badania. 

 1. Musi wykazywać poziom przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w surowicy krwi, wynoszący co najmniej 0,5 j.m./ml;
 2. Musi być wykonane w laboratorium zatwierdzonym zgodnie z art. 3 decyzji 2000/258/WE (wykazy zatwierdzonych laboratoriów dostępne są na stronie Komisji Europejskiej);
 3. Nie musi zostać ponowione, jeżeli uzyskano zadowalające wyniki opisane w lit. b), pod warunkiem że dane zwierzę domowe w okresie ważności poprzedniego szczepienia zostało ponownie zaszczepione.