Pozostałe zwierzęta

Pozostałe zwierzęta mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli

 • na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
  • wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
  • zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Warunki wydania pozwolenia

Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę:

 • pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku;
 • nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia

 1. Zakres wniosku - wniosek (oraz wydane na jego podstawie pozwolenie) musi dotyczyć jednej przesyłki zwierząt, przez którą, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, rozumie się określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym, przywożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.
 2. Termin złożenia - wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Treść wniosku - wniosek musi zawierać:
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  • określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt;
  • nazwę państwa nabycia zwierząt;
  • określenie przejścia granicznego i zamierzonego terminu wwozu zwierząt (biorąc pod uwagę pkt 2 oraz organizację kontroli w Punktach Weterynaryjnej Kontroli Granicznej, zaleca się możliwie najdokładniejsze wskazanie terminu).
 4. Załącznik - do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku.

UWAGA: Wnioski o wydanie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii (oraz ewentualne wyjaśnienia do wniosków) należy składać na piśmie opatrzonym oryginalnym podpisem.

Opłata za wydanie pozwolenia

Opłata za rozpatrzenie tego wniosku wynosi 100 zł. Dane do dokonania opłaty:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

do góry