Pozostałe zwierzęta

Pozostałe zwierzęta mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli

 • na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
  • wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
  • zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Warunki wydania pozwolenia

Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę:

 • pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku;
 • nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia

 1. Zakres wniosku - wniosek (oraz wydane na jego podstawie pozwolenie) musi dotyczyć jednej przesyłki zwierząt, przez którą, zgodnie z  3, pkt. 37rozporządzenia (UE) 2017/625) oznacza pewną liczbę zwierząt objętych tym samym świadectwem urzędowym, poświadczeniem urzędowym lub innym dokumentem, przewożoną tym samym środkiem transportu i pochodzącą z tego samego terytorium lub państwa trzeciego, oraz - należącą do tego samego rodzaju, tej samej klasy lub mającą taki sam opis.
 2. Termin złożenia - wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Treść wniosku - wniosek musi zawierać:
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  • określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt, przy czym w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625 liczbę przywożonych zwierząt określa się, jeżeli jest to możliwe;
  • nazwę państwa nabycia zwierząt;
  • określenie przejścia granicznego, z wyłączeniem zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • określenie zamierzonego terminu wwozu zwierząt;
  • określenie zamierzonego sposobu wykorzystania zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • podanie miejsca przeznaczenia zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625;
  • wskazanie terminu przeprowadzenia działań związanych z celami naukowymi - w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych w trybie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625.
 4. Załącznik - do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku.

UWAGA: Wnioski o wydanie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii (oraz ewentualne wyjaśnienia do wniosków) należy składać na piśmie opatrzonym oryginalnym podpisem.

Pozwolenie uprawnia do przywozu zwierząt jedynie w przypadku, gdy spełnione zostały dodatkowo wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w tym z przepisów o ochronie zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory (strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska), przepisów o ochronie przyrody (strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) oraz innych obowiązujących przepisów regulujących przywóz zwierząt.

 UWAGA! Od dnia 11 sierpnia 2022 r. obowiązuje nowy cennik opłat.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Opłata za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki zwierząt zawierającej:

 1. a) do 100 gatunków zwierząt wynosi 173,90 zł
 2. b) od 101 do 300 gatunków zwierząt wynosi 408,90 zł
 3. c) powyżej 300 gatunków zwierząt wynosi 761,40 zł

Dane do dokonania opłaty:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

 1. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
 • za wydanie decyzji administracyjnej - w wysokości 10 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy);
 • od pełnomocnictwa (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy).
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska