Pozostałe zwierzęta

Pozostałe zwierzęta mogą być przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa końcowego przeznaczenia, jeżeli

 • na ten przywóz zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki;
 • przesyłka zwierząt jest zaopatrzona w oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być:
  • wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są wysyłane zwierzęta;
  • być sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta;
  • potwierdzać, że zostały spełnione wymagania zdrowotne dla zwierząt określone w pozwoleniu wydanym przez Głównego Lekarza Weterynarii;
  • zawierać numer i datę wydania tego pozwolenia.

Warunki wydania pozwolenia

Pozwolenie wydaje się, w drodze decyzji, jeżeli zwierzę:

 • pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, właściwych dla danego gatunku;
 • nie stanowi zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia

 1. Zakres wniosku - wniosek (oraz wydane na jego podstawie pozwolenie) musi dotyczyć jednej przesyłki zwierząt, przez którą, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, rozumie się określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku, objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym, przywożonych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.
 2. Termin złożenia - wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Treść wniosku - wniosek musi zawierać:
  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  • określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt;
  • nazwę państwa nabycia zwierząt;
  • określenie przejścia granicznego i zamierzonego terminu wwozu zwierząt (biorąc pod uwagę pkt 2 oraz organizację kontroli w Punktach Weterynaryjnej Kontroli Granicznej, zaleca się możliwie najdokładniejsze wskazanie terminu).
 4. Załącznik - do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się dowód opłaty za rozpatrzenie tego wniosku.

UWAGA: Wnioski o wydanie pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii (oraz ewentualne wyjaśnienia do wniosków) należy składać na piśmie opatrzonym oryginalnym podpisem.

Pozwolenie uprawnia do przywozu zwierząt jedynie w przypadku, gdy spełnione zostały dodatkowo wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w tym z przepisów o ochronie zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory (strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska), przepisów o ochronie przyrody (strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) oraz innych obowiązujących przepisów regulujących przywóz zwierząt.

 

Opłata za wydanie pozwolenia

Opłata za rozpatrzenie tego wniosku wynosi 100 zł. Dane do dokonania opłaty:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

do góry