Kopytne inne niż koniowate

Warunki przywozu przed 21 kwietnia 2021 r.

Definicja zwierząt kopytnych, do których miało zastosowanie rozporządzenie 206/2010 określona została w Dyrektywie Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylająca dyrektywę 72/462/EWG. Niniejsza definicja obejmowała swoim zakresem wyłącznie niektóre zwierzęta parzystokopytne.

Lista krajów i wzory świadectw zdrowia określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych

Warunki dotyczące wprowadzania zwierząt kopytnych przeznaczonych dla zatwierdzonej jednostki, instytutu lub ośrodka określa art. 3a-c rozporządzenia 206/2010

Warunki przywozu po 21 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z art. 4, pkt. 45)  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)   zwierzęta kopytne to zwierzęta wymienione w załączniku III tego rozporządzenia.

Niniejszy dział dotyczy zwierząt wymienionych załączniku III rozporządzenia (UE) 2016/429 innych niż koniowate.

Warunki, jakie musza spełniać zwierzęta kopytne, aby możliwe było ich wprowadzenie do Unii, określa rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu :

  • 20-26 - wymagania ogólne dla wszystkich zwierząt kopytnych
  • 27-30 - wymagania dla utrzymywanych zwierząt¹ kopytnych przeznaczonych do zakładów odizolowanych²

¹ „zwierzęta utrzymywane” oznaczają zwierzęta, które są utrzymywane przez człowieka,
² „zakład odizolowany” oznacza stały zakład o wyznaczonych granicach geograficznych, utworzony dobrowolnie i zatwierdzony na potrzeby przemieszczania, w którym zwierzęta:

  1. utrzymuje się lub hoduje na wystawy, do celów edukacyjnych, w celu zachowania gatunku lub do celów  badawczych;
  2. są zamknięte i odizolowane od otoczenia; oraz
  3. podlegają nadzorowi w zakresie zdrowia zwierząt i środkom bioasekuracji

 

Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia

Okres przejściowy w stosowaniu list krajów i certyfikacji dla przywozu do Unii zwierząt kopytnych

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2021/1329 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 i (UE) 2021/404 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego na stosowanie świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych wymaganych przy wprowadzaniu do Unii niektórych przesyłek do dnia 15 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt parzystokopytnych z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie ich do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) 206/2010, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym aktem prawnym, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną przed dniem 15 stycznia 2022 r.

Lista krajów, z których przywóz zwierząt kopytnych, innych niż koniowate i zw. kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych, na terytorium Unii jest dozwolony, została określona w załączniku II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429. Natomiast w załączniku III tego samego rozporządzenia określono listę krajów, z których możliwy jest przywóz zwierząt kopytnych przeznaczonych do zakładów odizolowanych.

Wzory świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzenia z krajów trzecich na terytorium Unii zwierząt kopytnych innych niż koniowate znajdują się w załączniku II do Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/403 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania między państwami członkowskimi przesyłek określonych kategorii zwierząt lądowych i ich materiału biologicznego oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające decyzję 2010/470/UE i są to odpowiednio :

BOV-X  zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 1 w odniesieniu do bydła;

BOV-Y  zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 2 w odniesieniu do bydła przeznaczonego do uboju;

BOV-X-TRANSIT-RU zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 3 w odniesieniu do bydła przeznaczonego do tranzytu z obwodu kaliningradzkiego do innych regionów Rosji przez terytorium Litwy;

OV/CAP-X zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 4 w odniesieniu do owiec i kóz;

OV/CAP-Y zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 5 w odniesieniu do owiec i kóz przeznaczonych do uboju;

SUI-X zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 6 w odniesieniu do świń i zwierząt z rodziny pekariowatych;

SUI-Y zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 7 w odniesieniu do świń przeznaczonych do uboju;

RUM zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 8 w odniesieniu do zwierząt z rodziny widłorogowatych, wołowatych (innych niż bydło, owce i kozy), żyrafowatych, piżmowcowatych i kanczylowatych;

RHINO zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 9 w odniesieniu do zwierząt z rodziny tapirowatych, nosorożcowatych i słoniowatych;

HIPPO zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 10 w odniesieniu do zwierząt z rodziny hipopotamowatych;

CAM-CER zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 11 w odniesieniu do zwierząt wielbłądowatych i jeleniowatych;

CONFINED-RUM zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 19 sekcja 2 w odniesieniu do zwierząt wymienionych w sekcji 1 tego rozdziału, pochodzących z zakładu odizolowanego i przeznaczonych do takiego zakładu;

CONFINED-SUI zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 20 sekcja 2 w odniesieniu do zwierząt wymienionych w sekcji 1 tego rozdziału, pochodzących z zakładu odizolowanego i przeznaczonych do takiego zakładu;

CONFINED-TRE zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 21 sekcja 2 w odniesieniu do zwierząt wymienionych w sekcji 1 tego rozdziału, pochodzących z zakładu odizolowanego i przeznaczonych do takiego zakładu;

CONFINED-HIPPO zgodnie ze wzorem ustanowionym w załączniku II rozdział 22 w odniesieniu do zwierząt z rodziny hipopotamowatych pochodzących z zakładu odizolowanego i przeznaczonych do takiego zakładu.

 

Wszystkie zwierzęta żywe podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

do góry