Zwierzęta akwakultury

Definicje zwierząt akwakultury zostały określone w dyrektywie Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób

„zwierzęta akwakultury” oznaczają wszelkie zwierzęta wodne w ich wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja oraz spermę/gamety, hodowane w danym gospodarstwie lub obszarach hodowli mięczaków, w tym wszelkiego tego typu dzikie zwierzęta przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub obszarze hodowli mięczaków;

„zwierzęta wodne” oznaczają:

a.    ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych (Osteichthyes);

b.    mięczaki należące do typu Mollusca;

c.    skorupiaki należące do podtypu Crustacea

Wymagania odnośnie warunków dotyczących zdrowia zwierząt i certyfikacji w przywozie na terytorium Unii Europejskiej zwierząt akwakultury zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażającym dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów

Zwierzęta akwakultury przeznaczone do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne:

 1. pochodzą wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw wymienionych w załączniku III;
 2. towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w części A załącznika IV i uwagami wyjaśniającymi zawartymi w załączniku V;
 3. spełniają wymagania dotyczące zdrowia podane we wzorze świadectwa i w uwagach wyjaśniających, o których mowa w lit. a).

Ozdobne zwierzęta wodne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne

 1. Ryby ozdobne należące do gatunków podatnych na co najmniej jedną chorobę wymienioną w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
 2. Ryby ozdobne, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE, oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów trzecich lub terytoriów, które:
  1. są członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE); lub
  2. zostały wymienione w załączniku III i zawarły oficjalne porozumienie z OIE o regularnym przekazywaniu członkom tej organizacji informacji dotyczących stanu zdrowia zwierząt na ich terytorium.
 3. Partie zwierząt akwakultury określonych w ust. 1 i 2 spełniają następujące warunki:
  1. towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt wypełnione zgodnie ze wzorem znajdującym się w części B załącznika IV i uwagami wyjaśniającymi w załączniku V; oraz
  2. spełniają wymagania dotyczące zdrowia podane we wzorze świadectwa i w uwagach wyjaśniających, o których mowa w lit. a).

Pozostałe zwierzęta żyjące w środowisku wodnym, które nie są objęte definicją zwierząt akwakultury (np. koralowce, ukwiały, jeżowce, gąbki, itp.) wymagają uprzednio uzyskania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na ich przywóz do Polski.

Informacje szczegółowe dotyczące pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na przywóz zwierząt do Polski znajdują się tutaj.

Wszystkie zwierzęta żywe podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

kategoria: Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista krajów - rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019
ilość pobrań: 487
2020-07-15 08:37 252.18KB Lista krajów - rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 252.18KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL
ilość pobrań: 502
2020-07-15 08:39 523.39KB Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL 523.39KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN
ilość pobrań: 410
2020-07-15 08:40 426.11KB Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN 426.11KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL
ilość pobrań: 433
2020-07-15 08:42 348.56KB Wzór świadectwa zdrowia cz B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL 348.56KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN
ilość pobrań: 377
2020-07-15 08:43 290.36KB Wzór świadectwa zdrowia cz.B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN 290.36KB

 

do góry