Zwierzęta akwakultury

Warunki przywozu przed 21 kwietnia 2021r.

Wymagania odnośnie warunków dotyczących zdrowia zwierząt i certyfikacji w przywozie na terytorium Unii Europejskiej zwierząt akwakultury były określone w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażającym dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów:

  • dla zwierząt akwakultury przeznaczonych do celów hodowlanych, do obszarów umieszczenia, łowisk „wpuść i złów” i otwartych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne - w art. 10 rozporządzenia
  • dla ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne - w art. 11.

Warunki przywozu po 21 kwietnia 2021r.

Definicje zwierząt akwakultury zostały określone w art. 4, pkt 7) Rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”): „zwierzęta akwakultury” oznaczają wszelkie zwierzęta wodne utrzymywane w warunkach akwakultury.

Zwierzęta wodne” oznaczają zwierzęta następujących gatunków, we wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja, plemniki i gamety:

  • ryby należące do nadgromady bezżuchwowców (Agnatha) oraz do gromad ryb chrzęstnoszkieletowych (Chondrichthyes), mięśniopłetwych (Sarcopterygii) i promieniopłetwych (Actinopterygii);
  • mięczaki wodne należące do typu Mollusca;
  • skorupiaki wodne należące do podtypu Crustacea;

Warunki, jakie musza spełniać zwierzęta akwakultury, aby możliwe było ich wprowadzenie do Unii, określone są w art. 167-174 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu

Pozostałe zwierzęta żyjące w środowisku wodnym, które nie są objęte definicją zwierząt akwakultury (np. koralowce, ukwiały, jeżowce, gąbki, itp.) wymagają uprzednio uzyskania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na ich przywóz do Polski.

Informacje szczegółowe dotyczące pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na przywóz zwierząt do Polski znajdują się tutaj.

Wszystkie zwierzęta żywe podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia

Okres przejściowy w stosowaniu list krajów i certyfikacji dla przywozu do Unii zwierząt akwakultury

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia wykonawczego Komisji(UE) 2021/1329 z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236, (UE) 2021/403 i (UE) 2021/404 w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego na stosowanie świadectw zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych wymaganych przy wprowadzaniu do Unii niektórych przesyłek do dnia 15 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt akwakultury z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie ich do Unii na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) 1251/2008, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym aktem prawnym, pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę do tego upoważnioną przed dniem 15 stycznia 2022 r.

Lista krajów, z których przywóz zwierząt akwakultury na terytorium Unii jest dozwolony, została określona w załączniku XXI do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 .

Wzory świadectw zdrowia na potrzeby wprowadzenia z krajów trzecich na terytorium Unii zwierząt akwakultury znajdują się w załączniku II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2236 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiającego przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt na potrzeby wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek zwierząt wodnych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych, urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1251/2008

kategoria: Lista krajów oraz wzory świadectw zdrowia [5]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista krajów - rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019
ilość pobrań: 596
2020-07-15 08:37 252.18KB Lista krajów - rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 252.18KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL
ilość pobrań: 662
2020-07-15 08:39 523.39KB Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL 523.39KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN
ilość pobrań: 493
2020-07-15 08:40 426.11KB Wzór świadectwa zdrowia cz.A rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN 426.11KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL
ilość pobrań: 582
2020-07-15 08:42 348.56KB Wzór świadectwa zdrowia cz B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 PL 348.56KB
pdf Wzór świadectwa zdrowia cz.B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN
ilość pobrań: 469
2020-07-15 08:43 290.36KB Wzór świadectwa zdrowia cz.B rozp. 1251.2008 wersja skonsolidowana 14.12.2019 EN 290.36KB

 

do góry