Koniowate

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po wyszukaniu i otwarciu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym UE w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację).

Definicje

"Koniowate"-zgodnie z dyrektywą Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, oznaczają dzikie lub udomowione:

  • gatunki koni (wraz z zebrami),
  • gatunki osłów,
  • potomstwo z krzyżówek między ww. gatunkami.

 Wymagania przywozowe

Przywóz zwierząt z rodziny koniowatych odbywa się zgodnie z wymaganiami, które są zawarte w świadectwie zdrowia oraz  zgodnie z listą krajów, z których jest dozwolony taki przywóz.

Listy państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których możliwy jest przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni oraz wzory świadectw zdrowia znajdują się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych.

Uwaga:

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie 2018/659 zostanie uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 .

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. będzie miało zastosowanie rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu.

Przepisy przejściowe:

  • Przesyłki zawierające zwierzęta koniowate, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/659 są akceptowane w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii do dnia 15 marca 2022 r., pod warunkiem że świadectwo zostało podpisane przez osobę upoważnioną do jego podpisania przed dniem 15 stycznia 2022.
  • Do dnia 15 marca 2022 r. zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt koniowatych z państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/659, którym to przesyłkom towarzyszy odpowiednie świadectwo wydane zgodnie z tym rozporządzeniem przed dniem 15 stycznia 2022 r.

 W przypadku koni przeznaczonych na ubój państwo trzecie musi również dodatkowo znajdować się w wykazie państw trzecich, które przedłożyły plan kontroli pozostałości zatwierdzony zgodnie z art. 29 dyrektywy 96/23/WE  (załącznik  do Decyzji Komisji 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE).

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy również spełnić wymagania weterynaryjne w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu  zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1013 podmiot odpowiedzialny za przesyłkę zwierząt czy produktów, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed przewidywanym przybyciem przesyłki do UE, informuje o tym fakcie granicznego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do UE. W przypadku przywozu zwierząt informacja, o której mowa powyżej przekazywana jest z wykorzystaniem wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED dla zwierząt), którego wzór określono w załączniku II, części 2, sekcji A do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1715.

Ogólne warunki przywozu zwierząt, kwestie dotyczące transportu zwierząt, ograniczenia w przywozie można uzyskać tutaj.

Zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw trzecich są dostępne tutaj.

do góry