Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/psy-koty-fretki
Drukuj grafikę : tak / nie

Psy, koty, fretki

Przywóz zwierząt domowych w celach handlowych z terytoriów lub państw trzecich do Unii Europejskiej jest możliwy pod warunkiem spełniania wymagań przywozowych, określonych w odpowiednich aktach prawnych. Dla przesyłek psów, kotów i fretek podlegających przepisom dyrektywy 92/65/EWG właściwa jest decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/294 oraz prawo krajowe: rozporządzenie MRiRW z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

W przypadku importu zwierząt z krajów trzecich do Unii Europejskiej należy spełnić wymagania weterynaryjne w zakresie zdrowia zwierząt oraz przepisy dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu.

Kwestie dotyczące transportu zwierząt na terenie Unii Europejskiej szczegółowo reguluje rozporządzenie Rady nr 1/2005. Dokumenty określone w ww. akcie prawnym są niezbędne do transportu zwierząt na terytorium UE. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W przypadku transportu zwierząt droga lotniczą należy pamiętać o spełnieniu wewnętrznych regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Wymagania przywozowe

Od 21 kwietnia 2021 r obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Prawo o zdrowiu zwierząt). Informacje dot. wprowadzania przesyłek do UE są opisane w części V przedmiotowego aktu prawnego. Szczegółowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt (psów/kotów/fretek domowych) wprowadzanych do UE są zawarte w części II tytuł 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Lista krajów, z których możliwy jest import zwierząt do UE w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt jest dostępna w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 (załącznika VIII w odniesieniu do psów, kotów i fretek domowych). Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów wprowadzania na terytorium UE psów, kotów i fretek domowych (CANIS-FELIS-FERRETS) znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/403 (załącznik II rozdział 38).

Przywóz psów, kotów lub fretek w celach niehandlowych, w liczbie powyżej 5 szt., zwierząt transportowanych bez właściciela lub osoby upoważnionej jako przesyłka jest możliwy pod warunkiem spełniania następujących wymagań:

  1. Zwierzę może zostać przywiezione wyłącznie z krajów znajdujących się na liście określonej przez Komisję Europejską. Terytorium lub państwo trzecie, z którego zwierzę pochodzi oraz wszystkie terytoria i państwa trzecie, przez które przewozi się je tranzytem, muszą być objęte jednym z wykazów zawartych w:
  2. Zwierzę musi posiadać:

Weterynaryjna kontrola graniczna

Każda przesyłka zwierząt wprowadzana z państw trzecich do Unii Europejskiej jest poddawana weterynaryjnej kontroli granicznej w specjalnie zatwierdzonych punktach kontroli granicznej (BCP). Kontrola psów, kotów i fretek jest możliwa w punktach oznaczonych kategorią "O"). Należy odpowiednio wcześniej poinformować granicznego lekarza weterynarii o planowanej przesyłce, poprzez wypełnienie pierwszej strony dokumentu CHED-A w systemie TRACES. Więcej informacji o zasadach przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przeczytasz tutaj.

Te same wymagania dotyczą niehandlowego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie powyżej 5 sztuk.

Informacje Komisji Europejskiej dotyczące przywozu do UE psów, kotów i fretek z państw trzecich dostępne są tutaj