Ptaki

Wymagania przywozowe dla ptaków zostały określone w różnych aktach prawnych w zależności od rodzaju ptaków oraz ich przeznaczenia.

1. Drób - definicja, lista krajów i wzory świadectw zdrowia określone zostały w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

2. Ptaki towarzyszące (domowe) - https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki

3. Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013 - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

Rozporządzenie 139/2013 stosuje się do zwierząt z gromady ptaków, jednakże nie stosuje się ono do:

a) drobiu;

b) ptaków do programów ochrony;

c) zwierząt domowych

d) ptaków do ogrodów zoologicznych, cyrków, parków rozrywki lub laboratoriów doświadczalnych;

e) ptaków do jednostek, instytutów lub ośrodków zatwierdzonych na podstawie art. 13 dyrektywy 92/65/EWG;

f) gołębi pocztowych na loty

g) z Andory, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Państwa Watykańskiego.

Ptaki muszą pochodzić z kraju znajdującego się na liście krajów określonych w rozporządzeniu 139/2013 oraz z zatwierdzonych zakładów hodowlanych  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_poultry_establishment_captive_bred_birds.pdf

4. Pozostałe - dla których nie ustalono wymagań UE stosuje się ROZPORZĄDZENIE MRiRW z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 98)

§ 4.1. Zwierzęta kopytne, ptaki, małpy (Simiae i Prosimiae), pszczoły (Apis mellifera), trzmiele, zającowate oraz norki i lisy mogą być przywożone z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w:

a) § 6 - w przypadku małp (Simiae i Prosimiae),

b) § 7 - w przypadku zwierząt kopytnych,

c) § 8 - w przypadku ptaków,

d) § 9 - w przypadku pszczół (Apis mellifera) i trzmieli,

e) § 10 - w przypadku zwierząt zającowatych,

f) § 11 - w przypadku lisów i norek;

do góry