Ptaki

Warunki przywozu przed 21 kwietnia 2021 r.

Wymagania przywozowe dla ptaków były określone w różnych aktach prawnych w zależności od rodzaju ptaków oraz ich przeznaczenia.

  1. Drób definicja, lista krajów i wzory świadectw zdrowia określone były w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych
  2. Ptaki towarzyszące (domowe) https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ptaki
  3. Ptaki objęte rozporządzeniem 139/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu

Ptaki muszą pochodzić z kraju znajdującego się na liście krajów określonych w rozporządzeniu 139/2013 oraz z zatwierdzonych zakładów hodowlanych  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/ia_trade_poultry_establishment_captive_bred_birds.pdf

  1. Pozostałe - dla których nie ustalono wymagań UE stosuje się ROZPORZĄDZENIE MRiRW z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2015 r., poz. 98)

Warunki przywozu po 21 kwietnia 2021r.

Drób

Ptaki utrzymywane w niewoli

Ptaki towarzyszące

do góry