Ptaki

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z  krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy ptaki towarzyszą właścicielowi lub osobie upoważnionej. Liczba zwierząt nie może zawierać więcej niż pięć sztuk i jej przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (ptaki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

UWAGA! Przedstawiciele gatunków ptaków, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE, tj. kur, indyków, perliczek, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, bażantów, kuropatw i bezgrzebieniowców (Ratitae) NIE MOGĄ BYĆ PRZEMIESZCZANE jako zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym.
W przypadku przemieszczania ww. gatunków obowiązują zasady dotyczące importu zwierząt. (więcej informacji nt. komercyjnego przywozu zwierząt do UE jest dostępnych tutaj)

 

Ptaki domowe mogą zostać przemieszczone na terytorium Unii Europejskiej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r., dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom. Decyzja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. (zgodnie z przedłużającą jej działanie decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/2107).

Decyzja Komisji 2007/25/WE nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium UE ptaków towarzyszących swoim właścicielom z następujących państw: Andora, Grenlandia, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Państwo Watykańskie, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze.

Państwo pochodzenia

Ptaki muszą pochodzić z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem kompetencji komisji regionalnej, zgodnie z załącznikiem I do decyzji Komisji 2007/25/WE. Wykaz państw, o których mowa powyżej dostępny jest na stronie komisji regionalnych OIE.

Przed planowanym przemieszczeniem ptaka towarzyszącego podróżnemu należy upewnić się, czy kraj pochodzenia ptaka nie jest objęty zakazami przywozowymi, wynikającymi np. z wystąpienia choroby zakaźnej.

Wymogi zdrowotne

Ptaki towarzyszące mogą zostać przemieszczone z kraju trzeciego do Polski, pod warunkiem, że:

oraz :

  • są przemieszczane do gospodarstwa domowego lub innego miejsca pobytu w obrębie UE i nie można zezwalać na ich wprowadzanie na teren pokazów, targów, wystaw ani innych zgromadzeń ptaków przez okres 30 dni po ich wprowadzeniu do UE, z wyjątkiem przemieszczania do ww. zatwierdzonego miejsca kwarantanny po ich przywozie do UE.

Wymagane dokumenty

  1. Zwierzęciu musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione przez uprawnionego urzędowego lekarza weterynarii w kraju trzecim, które potwierdza spełnienie ww. wymogów (poświadczenie przeprowadzenia kwarantanny poprzywozowej jest wystawiane na podstawie deklaracji właściciela). Wzór weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla ptaków towarzyszących właścicielowi zawarty jest w załączniku II do  decyzji Komisji 2007/25/WE.
  2. Do świadectwa zdrowia musi być dołączona deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej, odpowiedzialnej za ptaki w imieniu właściciela, zgodna ze wzorem zawartym w załączniku III do decyzji Komisji 2007/25/WE.

Wzory obu dokumentów: 

kategoria: Przywóz ptaków jako zwierząt towarzyszących [2]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Deklaracja właściciela ptaków towarzyszących
ilość pobrań: 1298
2018-02-27 11:53 78.96KB Deklaracja właściciela ptaków towarzyszących 78.96KB
pdf Świadectwo zdrowia dla ptaków towarzyszących
ilość pobrań: 1833
2018-02-27 11:54 250.57KB Świadectwo zdrowia dla ptaków towarzyszących 250.57KB

Wykaz przejść granicznych i sankcje

do góry