Ptaki

PTAKI  z państw trzecich do UE

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe akty prawne dot. przemieszczania z państw trzecich do UE ptaków domowych towarzyszących podróżnym.

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z terytorium lub państwa  trzeciego na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy ptaki towarzyszą swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej (przemieszczanie zwierząt musi mieć związek z przemieszczaniem się ich właściciela). 

W trakcie jednorazowego przemieszczania liczba zwierząt nie może zawierać więcej niż pięć sztuk, a przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (ptaki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

UWAGA! Przedstawiciele gatunków ptaków, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE, tj. kur, indyków, perliczek, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, bażantów, kuropatw i bezgrzebieniowców (Ratitae) NIE MOGĄ BYĆ PRZEMIESZCZANE jako zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym. W przypadku przemieszczania ww. gatunków obowiązują zasady dotyczące importu zwierząt (więcej informacji nt. komercyjnego przywozu zwierząt do UE jest dostępnych tutaj)

Powyższe akty prawne nie mają zastosowania do przemieszczania na terytorium UE ptaków towarzyszących swoim właścicielom z następujących państw: Andory, Wysp Owczych, Gibraltaru,  Grenlandii,  Islandii, Lichtensteinu, Księstwa Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Państwa Watykańskiego.

Wymagania przywozowe

 1. Ptaki domowe towarzyszące podróżnym mogą być przemieszczane z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego wyłącznie wówczas, gdy spełniają następujące wymogi:
  1. Ptaki muszą pochodzić z terytorium lub państwa trzeciego, które jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia (OIE). Wykaz dostępny na stronie OIE. Przed planowanym przemieszczeniem ptaka towarzyszącego podróżnemu należy upewnić się, czy kraj pochodzenia ptaka nie jest objęty zakazami przywozowymi, wynikającymi np. z wystąpienia choroby zakaźnej.
  2. Ptaki spełniają jeden z następujących zestawów warunków:
   • pochodzą z państwa trzeciego lub terytorium wymienionego w pierwszej kolumnie tabeli zawartej w części 1 załącznika V, załącznika XIV lub załącznika XIX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, w którym odbyły izolację pod nadzorem urzędowym przez okres co najmniej 30 dni przed datą wysyłki z terytorium lub państwa trzeciego; lub
   • w okresie sześciu miesięcy przed datą wysyłki do Unii i nie później niż 60 dni przed datą wysyłki do Unii otrzymały pełne szczepienie pierwotne oraz w stosownych przypadkach zostały ponownie zaszczepione zgodnie z instrukcjami producentów przy użyciu zatwierdzonej szczepionki przeciwko grypie ptaków podtypu H5 i H7, która nie była żywą szczepionką i która została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii terytorium lub państwa trzeciego wysyłki; lub
   • na terytorium lub w państwie trzecim wysyłki:

    - były trzymane w izolacji pod nadzorem upoważnionego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii przez okres co najmniej 14 dni przed datą wysyłki do Unii,

    oraz

    - zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków podtypu H5 i H7 wykonanemu z wynikiem negatywnym na próbce pobranej przez upoważnionego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż siódmego dnia izolacji;

  3. w ciągu 48 godzin lub ostatniego dnia roboczego przed datą wysyłki z terytorium lub państwa trzeciego ptaki domowe zostały poddane badaniu klinicznemu przeprowadzonemu przez upoważnionego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii terytorium lub państwa trzeciego wysyłki, w wyniku którego stwierdzono brak jakichkolwiek jednoznacznych objawów choroby;
  4. w okresie między badaniem klinicznym, o którym mowa w lit. c), a wyjazdem z terytorium lub państwa trzeciego wysyłki ptaki domowe nie miały kontaktu z innymi ptakami.
 2. Badania, które należy przeprowadzić, i szczepionki muszą spełniać wymogi określone w rozdziale 3.3.4 Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) z 2018 r. (wydanie ósme)

Właściciel lub osoba upoważniona przemieszcza ptaki domowe, bezpośrednio z punktu wjazdu podróżnych do gospodarstwa domowego lub innego miejsca pobytu w Unii, w którym ptaki domowe znajdują się pod kontrolą urzędową przez okres co najmniej 30 dni następujących po dniu ich wprowadzenia do Unii, w trakcie którego wspomniane ptaki domowe nie mogą brać udziału w pokazach, targach, wystawach lub innych imprezach gromadzących ptaki.

Oznakowanie zwierząt:

 1. Ptaki muszą zostać oznakowane na terytorium lub w państwie trzecim wysyłki trwałym, nieusuwalnym, czytelnym, indywidualnym znakowaniem przedstawiającym kod alfanumeryczny.
 2. Oznakowania, o którym mowa powyżej, należy dokonać przed poddaniem ptaków izolacji przed wywozowej, badaniu lub szczepieniu przeciwko grypie ptaków podtypu H5 i H7 (jeden z warunków koniecznych do spełnienia).

UWAGA! W Polsce nie ma obecnie miejsc/zakładów kwarantanny, zatwierdzonych zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035, które są przeznaczone dla ptaków, zatem przewidziane w rozporządzeniu odstępstwo dot. zasad znakowania i poddania zwierzęcia kwarantannie po przywozie do Polski jest niemożliwe.

Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób / List of approved quarantine facilities or centres for the importation of birds other than poultry

Wymagane dokumenty

 1. Zwierzęciu musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii terytorium lub państwa trzeciego lub upoważnionego lekarza weterynarii (konieczne zatwierdzenie przez właściwy organ państwa trzeciego), które potwierdza spełnienie wymagań przywozowych do UE.
 2. Do świadectwa zdrowia musi być dołączone oświadczenie - deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej, odpowiedzialnej za ptaki w imieniu właściciela, zgodna ze wzorem zawartym w załączniku (część 2) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1938
  • Dokument musi być sporządzony przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu do UE i w języku angielskim oraz wypełnione wielkimi literami.

Wykaz przejść granicznych i sankcje

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska