Mocz i kał

W myśl art. 2 ust. 2 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), jego przepisów nie stosuje się w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego takich jak mocz i kał. Tym samym rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.2.2011, str. 1, z późn. zm.), które jest aktem wykonawczym do rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 nie będzie miało zastosowania do ww. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Mając na uwadze powyższe zgoda Głównego Lekarza Weterynarii na przywóz moczu i kału nie jest wymagana.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska