do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/zasady-przeprowadzania-weterynaryjnej-kontroli-granicznej
Drukuj grafikę : tak / nie

Zasady przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt i produktów wprowadzanych z państw trzecich

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (tekst jednolity dostępny jest tutajweterynaryjna kontrola graniczna oznacza kontrolę przeprowadzaną przez urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli. Kontrola ta polega w szczególności na:

 • kontroli dokumentów - sprawdzanie świadectw weterynaryjnych lub innych dokumentów towarzyszących przesyłce;
 • kontroli tożsamości - sprawdzanie wzrokowe i potwierdzanie zgodności świadectw weterynaryjnych lub dokumentów towarzyszących przesyłce z tą przesyłką lub sprawdzanie i potwierdzanie umieszczenia i zgodności oznaczeń znajdujących się na zwierzętach lub produktach z treścią świadectw weterynaryjnych lub dokumentów towarzyszących przesyłce;
 • kontroli fizycznej
  • zwierząt - sprawdzanie obejmujące pobieranie próbek od zwierząt i przeprowadzanie badań laboratoryjnych tych próbek, a jeżeli jest to wymagane - dokonywanie dodatkowych czynności kontrolnych podczas kwarantanny);
  • produktów - sprawdzanie obejmujące w szczególności kontrolę opakowania i temperatury, a także pobieranie próbek i przeprowadzanie badań laboratoryjnych;
 • kontrolach dodatkowych, dokonywanych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów krajowych lub unijnych, albo w przypadku wątpliwości co do tożsamości zwierzęcia.

Przesyłka oznacza określoną liczbę zwierząt tego samego gatunku (przesyłka zwierząt) lub określoną liczbę lub ilość produktów tego samego rodzaju (przesyłka produktów), objętych tym samym świadectwem weterynaryjnym lub innym dokumentem, transportowanych jednym środkiem transportu oraz pochodzących z jednego państwa trzeciego lub jego części.

Weterynaryjnej kontroli granicznej poddaje się każdą przesyłkę zwierząt lub produktów wprowadzaną z państw trzecich, przy czym weterynaryjna kontrola zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonym lub przewożonym w celach niehandlowych, realizowana jest według odrębnych zasad (więcej informacji o podróżach z państw trzecich ze zwierzętami towarzyszącymi dostępnych jest tutaj).

Przywóz lub przewóz zwierząt lub  produktów stwarzających groźbę rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt jest zabroniony.

Graniczne posterunki kontroli - dane teleadresowe

Prenotyfikacja przesyłki - obowiązek osoby odpowiedzialnej za przesyłkę

Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli przejścia granicznego, przez które przesyłka zwierząt ma zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt. 

W przypadku przywozu produktów informacja, o której mowa powyżej przekazywana jest z wykorzystaniem Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego (CVED dla produktów), którego wzór określono w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj). 

W przypadku przywozu zwierząt informacja, o której mowa powyżej przekazywana jest z wykorzystaniem Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego (CVED dla zwierząt), którego wzór określono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich (wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj).

Organ przeprowadzający weterynaryjna kontrolę graniczną

Weterynaryjną kontrolę graniczną przesyłek przywożonych na teren UE przez polskie przejście graniczne przeprowadza graniczny lekarz weterynarii, który jest organem pierwszej instancji w postępowaniu administracyjnym. Organem wyższego stopnia w stosunku do granicznego lekarza weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii. W praktyce oznacza to, iż Główny Lekarz Weterynarii nie wydaje opinii w sprawie, jeśli postępowanie administracyjne nie zostało zakończone na poziomie organu pierwszej instancji.

Opłaty związane z weterynaryjna kontrola graniczną

 1. Opłata za czynności związane z weterynaryjną kontrolą graniczną - zgodnie z cennikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
 2. Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
  • za wydanie decyzji administracyjnej - w wysokości 10 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy); 
  • od pełnomocnictwa (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii) - w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 oraz cz. IV załącznika do ustawy).