Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uwaga-nowe-prawo-dotyczace-kontroli-urzedowych-od-14122019-r
Drukuj grafikę : tak / nie

WAŻNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE KONTROLI URZĘDOWYCH W ZAKRESIE IMPORTU i TRANZYTU

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)

stosuje się od 14 grudnia 2019 r.

ZMIANY DO ROZPORZĄDZENIA 2017/625

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt

(Prawo o zdrowiu zwierząt)

Stosuje się od 21 kwietnia 2021 r.

 

Weterynaryjna kontrola graniczna odbywa się w punktach kontroli granicznej (BCP-border control post) zatwierdzonych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli.

Lista punktów weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP) jest dostępna pod linkiem.

Od dnia 21 kwietnia 2021 r. mają zastosowanie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zawierające wykaz zwierząt i towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. w odniesieniu do niektórych kategorii produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2007 i decyzja 2007/275/WE tracą moc z dniem 21 kwietnia 2021 r.

Opublikowane akty prawne wykonawcze i delegowane

Unijne akty prawne należy czytać uwzględniając ich późniejsze zmiany, które są dostępne po otwarciu aktu prawnego w zakładce „Informacje o dokumencie” (ewentualnie można skorzystać z wersji skonsolidowanej aktu prawnego, jeśli zawiera już ostatnią aktualizację)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów

ZMIANA DO ROZPORZĄDZENIA 2019/626

Z dniem 21 kwietnia 2021 r. rozporządzenie (UE) 2019/626 zostało uchylone przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/405.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których zezwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 - stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/405 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 - stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw

Z dniem 21 kwietnia 2021r. rozporządzenie (UE) 2019/628 zostało uchylone i ma zastosowanie:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE.

Od dnia 18 września 2021r., na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1471, które zmienia rozporządzenie (UE) 2020/2235, obowiązują zmiany we wzorze poświadczenia prywatnego (załącznik V do rozporządzenia (UE) 2020/2235) oraz wzorach świadectw zdrowia mające na celu korektę pewnych błędów i pominięć, a także wprowadzające odniesienia do decyzji (UE) 2021/260 (we wzorach: FISH-CRUST-HC oraz MOL-HC) oraz do wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2021/404 i rozporządzeniu (UE) 2021/405.

Od dnia 8 sierpnia 2021r. w związku ze zmianą załącznika IX rozdział C sekcji C pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, poświadczenie zdrowia publicznego w świadectwie urzędowym w części dotyczącej przywozu z państw lub regionów o kontrolowanym ryzyku wystąpienia BSE powinno być uzupełnione o dodatkowe zapisy wskazane w rozporządzeniu (UE) 2021/1176, o ile zwierzęta, z których pozyskano produkty pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego (świeże mięso, mięso mielone, mięso oddzielone mechanicznie, surowe wyroby mięsne, produkty mięsne, wytopiony tłuszcz zwierzęcy, skwarki, żelatyna, kolagen, poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita), pochodzą z państwa lub regionu sklasyfikowanego zgodnie z decyzją 2007/453/WE jako państwo lub region o nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE.

Od dnia 18 września 2021r., na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1471, które zmienia rozporządzenie (UE) 2020/2235, ma zastosowanie nowy wzór świadectwa (AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER), w którym  skorygowano pewne błędy i pominięcia i wprowadzono odniesienia do decyzji (UE) 2021/260 oraz do wykazu państw trzecich, terytoriów lub ich stref ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2021/404.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2074 z dnia 23 września 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do przepisów dotyczących określonych kontroli urzędowych przesyłek niektórych zwierząt i towarów pochodzących z Unii i wracających do Unii w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/797 z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących z Unii i wracających do niej w wyniku odmowy wprowadzenia w państwie trzecim

 

Szczegółowe informacje w sprawie nowego prawodawstwa są dostępne na stronie Komisji Europejskiej