do góry

Psy, koty, fretki

1. Psy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane (czytaj więcej tutaj).

2. Psy, koty i fretki muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w ustalonych odstępach (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia zwierzęcia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu. Więcej informacji o szczepieniu czytaj tutaj

Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Skuteczność szczepienia musi być potwierdzona badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu czytaj tutaj). Badanie nie jest wymagane jeżeli:

 • psy, koty i fretki przywożone są do Polski z państwa ujętego na liście załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013;
 • poprzednie badanie było prawidłowe, a zwierzę (pies, kot lub fretka) zostało ponownie zaszczepione (dawka przypominająca) przed upływem ważności poprzedniego szczepienia;
 • dotyczy zwierzęcia (psa, kota lub fretki), które wraca do UE z paszportem potwierdzającym i dokumentującym prawidłowy wynika badania wykonanego przed opuszczeniem UE przez zwierzę.

3. Dokumenty towarzyszące psom, kotom i fretkom

 1.  Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej o niehandlowym charakterze podróży, której wzór określono w Części 3 Aneksu IV rozporządzenia (EU) nr 577/2013 (najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj). W dokumencie do pobrania deklaracja umieszczona jest na ostatniej stronie.
 2. Świadectwo zdrowia, którego aktualny wzór określono w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 561/2016, zmieniającym Część 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (wzór do pobrania dostępny jest poniżej), przy czym
  •  świadectwo:
   • musi wystawić urzędowy lub upoważniony lekarz weterynarii,
   • musi być wypełnione drukowanymi literami,
   • musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim,
   • musi zawierać informacje takie jak numer zwierzęcia oraz szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie i badania krwi (więcej o badaniu czytaj tutaj),
   • podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku,
   • zachowuje ważność przez 10 dni od dnia wystawienia do dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji w określonym unijnym punkcie kontroli (lista unijnych punktów kontroli dostępna jest tutaj),
   • w przypadku dalszego przemieszczania w ramach UE świadectwo zachowuje ważność przez 4 miesiące od dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji lub do dnia ważności szczepienia na wściekliznę, jeżeli ważność ta wygasa w ciągu ww. 4 miesięcy;
  • jeżeli do świadectwa dołączone zostają dodatkowe arkusze lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu oraz pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron;
  • jeżeli świadectwo składa się z wielu stron, arkuszy czy dokumentów, każda ze stron musi być ponumerowana w następujący sposób: (numer strony) z (całkowita liczba stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa, nadanym przez właściwy organ;
  • stwierdzenia zawarte w treści świadectwa, które nie są stosowane, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte z treści świadectwa;
  • do świadectwa musi być dołączony uwierzytelniony odpis urzędowego sprawozdania z zatwierdzonego laboratorium w sprawie wyników badań na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie.

Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzętom towarzyszą paszporty wydane:

kategoria: Świadectwo weterynaryjne dla psów, kotów i fretek przywożonych z państw trzecich do Polski [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ŚWIADECTWO ZDROWIA/HEALTH CERTIFICATE - przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do UE 2018-06-14 10:01 386.43KB pobierz plik: ŚWIADECTWO ZDROWIA/HEALTH CERTIFICATE - przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów lub fretek z terytorium lub państwa trzeciego do UE
kategoria: Przewodnik dotyczący przemieszczania psów, kotów i fretek [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf PL 2018-06-14 10:12 691KB pobierz plik: PL

4. Przywóz psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż pięć sztuk 

Przemieszczanie niehandlowe zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk jest możliwe, jeżeli:

 • przemieszczanie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
 • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
 • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

W pozostałych przypadkach przywozu zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE (więcej informacji o komercyjnym przywozie zwierząt  do UE czytaj tutaj).

5. Wysłanie psa, kota lub fretki - podróż bez właściciela

Jeżeli przywóz dotyczy psów, kotów lub fretek podróżujących bez właściciela lub osoby upowaznionej, wówczas stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE (więcej informacji o komercyjnym przywozie zwierząt  do UE czytaj tutaj).

6. Wykaz przejść granicznych i sankcje