Przejścia graniczne i sankcje

Kontrola graniczna

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym w celach niehandlowych, w liczbie do pięciu sztuk, mogą być wprowadzane do Polski z państwa trzeciego tylko przez określone przejścia graniczne. Kontrola graniczna zwierząt towarzyszących dokonywana jest przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wykaz polskich przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę graniczną dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym.Lista unijnych punktów kontroli dostępna jest tutaj.

Praktyczne informacje dotyczące przekraczania granicy dostępne są tutaj.

Zwierzęta (psy, koty lub fretki) przyjeżdżające z terytorium państwa wymienionego w części 1 załącznika II rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (najnowsza wersja skonsolidowana rozporządzenia UE 577/2013 dostępna jest tutaj) nie muszą byc wprowadzane przez ww. punkty kontroli. 

Sankcje

W przypadku podróży ze zwierzęciem towarzyszącym do Polski należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie (UE) nr 576/2013) - więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Jeżeli kontrola KAS ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, to urzędowy lekarz weterynarii podejmuje decyzję o:

  • zawróceniu zwierzęcia do jego państwa lub terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie, lub
  • izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę, lub
  • uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie można zrealizować jego zawrócenia albo izolacji poprzez kwarantannę.

Wszystkie powyższe czynności przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

Powiatowi Lekarze Weterynarii (PLW), właściwi terytorialnie dla przejść granicznych wykonują swoje obowiązki w godzinach urzędowania powiatowych inspektoratów weterynarii. Zgodnie z obowiązującymi godzinami pracy PLW są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania jednostki (wykaz powiatowych inspektoratów weterynarii dostępny jest tutaj). W jednostkach, gdzie jest możliwość zorganizowania dyżuru poza godzinami pracy są możliwe wyjazdy na przejścia graniczne zgodnie z lokalnymi porozumieniami pomiędzy PLW a właściwą jednostką KAS.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska