Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Oznakowanie polega na założeniu na obydwie małżowiny uszne zwierzęcia kolczyków zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia.  W przypadku owiec i kóz przeznaczonych do handlu wewnatrzunijnego kolczyk założony na  prawą małżowinę uszną musi zawierać elektroniczny identyfikator.

Posiadacz owcy lub kozy ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania zwierzęcia, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż  w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku owce i kozy ma obowiązek:

  • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
    • wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
    • fakt oznakowania zwierzęcia w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada , w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;
  • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.
  • dokonać co najmniej raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w danej siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt, którą umieszcza się w księdze rejestracji stada.
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska