Wymogi weterynaryjne obowiązujące przy wwozie na terytorium Izraela psów i kotów

 

 1. Import psów i kotów do Izraela wymaga uzyskania zezwolenia importowego wydanego przez Dyrektora służb weterynaryjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izraela.
 2. Wwóz zwierząt możliwy jest wyłącznie przez następujące punkty wjazdu:
  • port lotniczy Ben Gurion
  • port morski Haifa
  • port morski Ashdod
  • port morski Eilat
 3. Zwierzęciu musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, nie później niż na 10 dni przed wjazdem, jak również musi zostać załączone zezwolenie na import, które stanowi integralną część świadectwa zdrowia.
 4. Importowane psy/koty nie mogą być młodsze niż 4 miesiące, z wyjątkiem przyjazdu Oceanii, Wielkiej Brytanii, Japonii i Cypru, z których możliwy jest import zwierząt w wieku 3 miesięcy (takie psy, jeśli nie były szczepione, muszą zostać poddane szczepieniu w ciągu 5 dni od ich przyjazdu do Izraela).
 5. Zabroniony jest przywóz psów następujących ras uznawanych za niebezpieczne:
  • American Staffordshire Bull Terrier (Amstaff),
  • Bull Terrier,
  • Argentinean Dogo,
  • Japanese Tosa,
  • Staffordshire Bull Terrier (English Staff),
  • Pit Bull Terrier,
  • Brazilian Fila,
  • Rottweiler,

   jak również krzyżówek tych ras oraz psów wykazujących zachowania niebezpieczne oraz posiadające cechy fizyczne podobne do psów uznawanych za niebezpieczne.

 6. Wszystkie psy i koty muszą być oznakowane mikroczipem o częstotliwości 134,2 kHz i zgodnym z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem).
 7. Zwierzętom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia, o którym mowa w pkt. 3, poświadczające, że:
  • podczas badania nie wykazywały objawów klinicznych chorób zakaźnych ani zaraźliwych;
  • zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie nie później niż 1 rok i co najmniej na 30 dni przed przyjazdem do Izraela;
  • 30 dni po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie zostało przeprowadzone neutralizujące miareczkowanie przeciwciał wścieklizny, na próbce krwi pobranej przez upoważnionego lekarza weterynarii i zbadanej w zatwierdzonym przez OIE laboratorium, z wynikiem co najmniej 0,5 IU/ml.
 8. Importer/właściciel musi przesłać faksem do biura służb weterynaryjnych punktu wjazdu (numery faksu poniżej) powiadomienie, formularz zgodny z załącznikiem B, jak również kserokopię świadectwa weterynaryjnego towarzyszącego przesyłce. Faks musi zostać przesłany na dwa dni robocze przed załadunkiem na statek/ samolot. Przesyłka nie może zostać wysłana dopóki nie będzie zatwierdzona przez służby weterynaryjne punktu wejścia (portu, lotniska).
  Ben Gurion Airport +972-3-9772033
  Haifa +972-4-8622455
  Ashdod +972-8-8565673
  Eilat +972-8-6323054
 9. Importowane psy i koty towarzyszące właścicielom, jako część posiadanego bagażu- do 2 sztuk- są zwolnione z uzyskania zezwolenia na import od Dyrektora, jeśli spełniają wymogi z pkt.3 do 6, którym towarzyszy świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju pochodzenia w ciągu 10 dni przed wyjazdem, stwierdzające, iż zwierzęta zostały zbadane, były zdrowe i wolne od chorób zakaźnych. Do świadectwa zdrowia musi zostać załączona deklaracja właściciela, potwierdzająca, iż zwierzęta były w jego posiadaniu co najmniej 90 dni przed przywozem do Izraela, załącznik C.
 10. Zdrowe psy i koty, którym w momencie przyjazdu towarzyszy wymagana dokumentacja, nie będą wymagały poddaniu kwarantannie w Izraelu.
 11. W przypadku, gdy nie będą w całości spełnione wymogi służb weterynaryjnych, psy/ koty zostaną zawrócone do państwa pochodzenia, zostaną poddane zniszczeniu lub zostaną przewiezione do miejsca kwarantanny, zgodnie z decyzją Dyrektora oraz na warunkach przez niego ustalonych.
 12. Importer/ właściciel zostanie obciążony wszelkimi kosztami, w związku z zawróceniem zwierząt do państwa pochodzenia, kosztami zniszczenia zwierząt i/lub ich przewozu i pobytu w stacji kwarantanny, włączając badania, postawienie diagnozy, szczepienia i zastosowanie preparatów, jeśli zostaną zaordynowane przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

kategoria: Izrael - świadectwo zdrowia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Izrael - świadectwo zdrowia i załącznik
ilość pobrań: 2216
2017-05-26 09:03 79.75KB Izrael - świadectwo zdrowia i załącznik 79.75KB

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska