do góry

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. 

Rejestracja RHD

Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj).

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący o wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną jest wśród plików do pobrania na końcu niniejszej strony.

Warunki prowadzenia RHD

  1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
  2. Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych).
  3. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

 Wymagania RHD 

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:

  1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.
  2. Należy przestrzegać wymagań określonych w:
  3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności.
  4. W przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.
  5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).
  6. Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Oznakowanie żywności 

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:

 

Informacje na temat RHD dostępne są również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tutaj ).

Dokumenty do pobrania

kategoria: RHD - wzory, wytyczne i przewodniki [8]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf RHD - Nadzór nad jakością handlową żywności 2017-06-01 08:05 0.92MB pobierz plik: RHD - Nadzór nad jakością handlową żywności
pdf RHD - przykładowy wzór wniosku o wpis do rejestru PLW 2017-10-26 13:42 388.46KB pobierz plik: RHD - przykładowy wzór wniosku o wpis do rejestru PLW
pdf RHD - pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych 2019-03-25 08:59 447.92KB pobierz plik: RHD - pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych
pdf RHD - Rejestracja 2017-10-26 11:49 1.39MB pobierz plik: RHD - Rejestracja
pdf RHD - Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności 2017-06-01 08:06 1.45MB pobierz plik: RHD - Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności
pdf RHD - Wymagania prawne 2017-06-01 08:06 100.02KB pobierz plik: RHD - Wymagania prawne
pdf RHD - Wymagania weterynaryjne 2019-03-25 08:58 439.46KB pobierz plik: RHD - Wymagania weterynaryjne
pdf RHD - Znakowanie wybranych grup towarowych 2017-06-01 08:06 237.43KB pobierz plik: RHD - Znakowanie wybranych grup towarowych