do góry
Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje
Drukuj grafikę : tak / nie

Brexit - ważne informacje

Informacje dotyczące konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

Informacje organów UE dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa które stanie się „państwem trzecim”.

Na podstawie uzgodnień podjętych pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wyjścia w dniu 31 stycznia 2020 r. Oznacza to, że z dniem 1 lutego br. rozpoczął się okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Podczas okresu przejściowego Wielka Brytania nadal jest traktowana jak państwo członkowskie UE i uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej. W związku z tym nie ulegają zmianie relacje handlowe pomiędzy UE i UK, w tym również wymiana towarów podlegających kontroli weterynaryjnej. Ponadto przemieszczanie zwierząt domowych towarzyszącym podróżnym oraz przewożenie żywności na własny użytek odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez rząd brytyjski w dn. 12 czerwca 2020 r. okres przejściowy obowiązujący w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo nie zostanie przedłużony. Władze UK planują wprowadzić nowe procedury kontroli w handlu z państwami UE w trzech etapach: od 1 stycznia, od 1 kwietnia oraz 1 lipca 2021 r.

 

STYCZEŃ 2021 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) - konieczne będzie:

  • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
  • towarom powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa (UPZZ).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 do 1 lipca 2021 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.)

Kontrole dokumentacji będą odbywać się zdalnie, a kontrole tożsamości i bezpośrednie kontrole żywych zwierząt będą przeprowadzane w miejscu przeznaczenia. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES będzie podlegał kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie/ punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

 

KWIECIEŃ 2021

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 kwietnia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego konieczne będzie:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS.

Do 1 lipca 2021 przesyłki pochodzące z UE będą mogły wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie (wymóg wprowadzania towarów przez wyznaczone punkty kontroli granicznej będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r.).

Kontrola dokumentacji dotycząca produktów pochodzenia zwierzęcego będzie przeprowadzana zdalnie.

Wymogi importowe dotyczące UPZZ wysokiego ryzyka wprowadzone 1 stycznia 2021 r. będą nadal obowiązywać.

 

LIPIEC 2021

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony zostanie wymóg, aby produkty pochodzenia zwierzęcego, i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywe zwierzęta i materiał biologiczny były wprowadzane na terytorium UK przez odpowiednie punkty kontroli granicznej. Ponadto obowiązywać będą wymagania wprowadzone wcześniej tj., obowiązek stosowania świadectwa zdrowia i złożenia przez importera pre-notyfikacji w systemie IPAFFS.

Od 1 lipca 2021 r. produkty pochodzenia zwierzęcego będą podlegać kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli fizycznej. Pobierane będą próbki do badań laboratoryjnych. Kontrole dokumentów obejmują sprawdzenie m. in. urzędowych certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów handlowych.

 

Komisja Europejska opublikowała noty informacyjne dotyczące sytuacji prawnej po upływie okresu przejściowego. Noty, również w języku polskim, dostępne są pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

 

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym - BREXIT - okres przejściowy

Ważne informacje dotyczące BREXITu