Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

W przewodniku pt. „Granica z Unią Europejską: import i eksport towarów” (Border Operating Model) dostępnym pod linkiem: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

władze brytyjskie publikują informacje dotyczące nowych procedur kontroli w handlu z państwami Unii Europejskiej.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. rząd brytyjski wydał oświadczenie, że planowane na 1 lipca 2022 r. nowe kontrole dla importu z Unią Europejską, w tym kontrole sanitarne i fitosanitarne, nie zostaną wprowadzone co najmniej do końca 2022 roku. Postanowienie to dotyczy zmian planowanych w ramach ostatniego etapu w harmonogramie transgranicznego modelu operacyjnego, nie dotyczy natomiast zniesienia kontroli, które już obecnie obowiązują.

Zgodnie z oświadczeniem, jesienią 2022 r. rząd Wielkiej Brytanii opublikuje kolejną aktualizację modelu funkcjonowania operacji na granicy, natomiast do końca 2022 r. nie zostaną wprowadzone nowe kontrole ani wymogi dokumentacyjne.

Zgodnie z oświadczeniem, nie zostaną wprowadzone następujące wymogi administracyjne, które miały wejść w życie 1 lipca 2022 r.:

  • wymóg, aby kontrole sanitarne i fitosanitarne (SPS) towarów rolno-spożywczych importowanych z UE, przeprowadzane były w desygnowanych portach kontroli granicznej (Border Control Posts);
  • wymóg składania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu dla importu z UE;
  • wymóg dalszych kontroli w zakresie certyfikacji zdrowia i środków sanitarnych i fitosanitarnych w odniesieniu do przywozu z UE;
  • zakazy i ograniczenia dotyczące przywozu schłodzonego mięsa z UE (w oświadczeniu wymieniono jedynie zniesienie wymogów co do mięsa chłodzonego, nie odniesiono się jednak do pozostałych produktów zakazanych i ograniczonych - Prohibited and Restricted Goods).

Transgraniczny model operacyjny zostanie zaktualizowany jesienią 2022 r. w celu odzwierciedlenia tych zmian.

Docelowy system granicznych kontroli importowych ma być wprowadzony pod koniec 2023 r. Od 2023 r. będzie m.in. funkcjonować Pojedyncze Okno do kontaktu z biznesem i zostanie utworzony Ekosystem Zaufania między rządem a biznesem. Jednocześnie wprowadzone do tej pory zasady kontroli granicznych pozostają w mocy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane świadectwo weterynaryjne, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) konieczne jest:

  • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
  • towarom (UPPZ) powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wymóg pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) ładunków z wszystkimi produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem brytyjskiego systemu IPAFFS.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne jest:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) za pomocą brytyjskiego systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 przesyłki pochodzące z UE mogą wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES podlega kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie / punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

  

Rząd brytyjski pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl  publikuje wytyczne dla przedsiębiorstw w UE eksportujących swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie „Wytyczne dotyczące importu lub przemieszczania zwierząt, produktów zwierzęcych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego” („Guidance Importing or moving animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin”) zawarte są na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

Wzory świadectw weterynaryjnych na eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska