Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Brexit - ważne informacje/Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

W dniu 29 sierpnia 2023 r. rząd brytyjski opublikował najnowszą wersję dokumentu The Border Target Operating Model (BTOM), który określa nowe zasady, wymagania oraz harmonogram działań w zakresie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Wielkiej Brytanii z państw Unii Europejskiej.

Dokument znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-target-operating-model-august-2023.

Obecnie ustalony przez stronę brytyjską harmonogram planowanych zmian w zakresie kontroli granicznych wygląda następująco:

  • 31 stycznia 2024 r. - wprowadzenie wymogu posiadania eksportowych świadectw zdrowia dla produktów należących do kategorii średniego ryzyka, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych, żywności wysokiego ryzyka oraz pasz niepochodzących od zwierząt.
  • 30 kwietnia 2024 r. - wprowadzenie kontroli dokumentów, tożsamości oraz fizycznych dla importu produktów należących do kategorii średniego ryzyka, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych, żywności wysokiego ryzyka oraz pasz niepochodzących od zwierząt. Inspekcja produktów wysokiego ryzyka zostanie natomiast przeniesiona do granicznych punktów kontrolnych (BCPs).
  • 31 października 2024 r. - wprowadzenie deklaracji bezpieczeństwa S&S (Safety and Security) dla towarów sprowadzanych do Wielkiej Brytanii z państw Unii Europejskiej. Wprowadzona zostanie również redukcja wymaganych danych dot. importu poprzez Single Trade Window, czyli system informatyczny pozwalający na przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z eksportem/importem towarów za pośrednictwem jednej platformy.

Jednocześnie wprowadzone do tej pory zasady kontroli granicznych pozostają w mocy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO OBJĘTYCH ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa jest wymagane świadectwo weterynaryjne, które powinno być zapewnione przez właściwą władzę kraju eksportującego. Ponadto importer zobowiązany jest do złożenia pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS oraz do przekazania eksporterowi numeru wygenerowanego przez ten system. Eksporter musi wprowadzić podany numer do dokumentacji handlowej lub świadectwa weterynaryjnego (jeśli jest wymagane). W przypadku wystąpienia choroby zwierząt w kraju eksportera mogą zostać wprowadzone środki ograniczające przywóz do UK produktów z danego kraju. Informacje nt. chorób zwierząt, których występowanie może mieć wpływ na eksport do UK dostępne są pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/imports-and-exports-of-animals-and-animal-products-topical-issues.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Od 1 stycznia 2021 r. przy imporcie z UE do UK ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) wysokiego ryzyka, takich jak materiał kategorii 1, kategorii 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego pochodzącego z materiałów kategorii 1 i 2 oraz przetworzonego białka zwierzęcego kategorii 3 (PAP) konieczne jest:

  • uzyskanie przez importera wstępnego zezwolenia z brytyjskiego Departamentu Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA) / Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA) na import materiału kategorii 1, i 2 oraz mączki mięsno-kostnej lub tłuszczu zwierzęcego uzyskanego z materiałów kategorii 1 i kategorii 2;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji za pomocą systemu IPAFFS;
  • towarom (UPPZ) powinna towarzyszyć aktualna oficjalna dokumentacja handlowa.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wymóg pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) ładunków z wszystkimi produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego przez brytyjskich importerów za pośrednictwem brytyjskiego systemu IPAFFS.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU Z UE DO UK ŻYWYCH ZWIERZĄT

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku przywozu żywych zwierząt (w tym ryb ozdobnych, koniowatych) i materiału biologicznego pochodzącego z UE konieczne jest:

  • stosowanie eksportowych świadectw zdrowia;
  • złożenie przez importera pre-notyfikacji (wcześniejszego zgłaszania) za pomocą brytyjskiego systemu IPAFFS.

Od 1 stycznia 2021 przesyłki pochodzące z UE mogą wjeżdżać na terytorium UK w dowolnym punkcie.

Główny Inspektorat Weterynarii przygotował polskie wersje niektórych świadectw i udostępnia je do stosowania w okresie do zakończenia prac w systemie TRACES.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYWOZU DO UK ZWIERZĄT Z GATUNKÓW CITES

Od 1 stycznia 2021 r. import zagrożonych gatunków wymienionych w CITES podlega kontroli eksportu zgodnie z obowiązującymi przepisami CITES w brytyjskich przepisach dotyczących handlu dzikimi zwierzętami (UKWTR).

W przypadku importu gatunków objętych regulacjami UKWTR wymagane jest zezwolenie. Importer zobowiązany jest przedstawić funkcjonariuszom straży granicznej eksportowe i importowe pozwolenie w celu zatwierdzenia w wyznaczonym porcie / punkcie granicznym CITES.

Import żywych zwierząt oraz niektórych produktów pochodnych wymienionych w CITES, może również podlegać określonym kontrolom sanitarnym i fitosanitarnym (m. in. produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). Należy mieć na uwadze, że gatunki żywych zwierząt wymienione w CITES mogą wjechać do UK w wyznaczonym przez CITES punkcie wjazdu, w którym znajduje się również odpowiedni punkt kontroli granicznej dla żywych zwierząt.

  

Rząd brytyjski pod linkiem: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk.pl  publikuje wytyczne dla przedsiębiorstw w UE eksportujących swoje produkty na rynek Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie „Wytyczne dotyczące importu lub przemieszczania zwierząt, produktów zwierzęcych oraz żywności i paszy wysokiego ryzyka niezawierających składników pochodzenia zwierzęcego” („Guidance Importing or moving animals, animal products and high-risk food and feed not of animal origin”) zawarte są na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/guidance/importing-or-moving-live-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin

Wzory świadectw weterynaryjnych na eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie rządu brytyjskiego https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska