System laboratoriów urzędowych

System laboratoriów urzędowych został stworzony w celu zapewnienia jednolitego sposobu przeprowadzania badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004, związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Wszystkie laboratoria urzędowe posiadają certyfikaty akredytacji, zgodnie z normą ISO 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" wydane przez Polskie Centrum Akredytacji, co podnosi wiarygodność wyników i zapewnia efektywne zarządzanie.

Wyniki badań są gromadzone i przetwarzane przy użyciu systemu CELAB.

Zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej system laboratoriów urzędowych obejmuje:

Laboratoria urzędowe (analiza próbek pobieranych w trakcie kontroli urzędowych)

  • Zakłady Higieny Weterynaryjnej ZHW - 16 laboratoriów wchodzących w skład wojewódzkich inspektoratów weterynarii (niektóre posiadają dodatkowe oddziały poza siedzibą główną, które zlokalizowane są na terenie danego województwa). ZHW biorą czynny udział w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt. Przeprowadzają badania laboratoryjne w zakresie monitorowania skażenia żywności pochodzenia zwierzęcego substancjami toksycznymi, hormonami, produktami leczniczymi, zanieczyszczeniami środowiskowymi (metalami ciężkimi, pestycydami), zanieczyszczenia żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi i larwami pasożytów, badania pasz, jak również diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz (więcej na temat badań kontrolnych żywności pochodzenia zwierzęcego dostępnych jest tutaj). Zakres akredytacji poszczególnych ZHW dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.
    • W skład ZHW wchodzą pracownie badania mięsa na obecność włośni. Badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni są przeprowadzane w pomieszczeniu udostępnianym Inspekcji Weterynaryjnej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (rzeźnie, zakłady przetwórstwa dziczyzny), w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu, którym dysponuje Inspekcja (pracownie w ZHW, powiatowych inspektoratach weterynaii) oraz innych miejscach (np. lecznice dla zwierząt). Pracownie kontrolowane są przez Kierownika ZHW lub osobę przez niego upoważnioną. Wykaz pracowni wykonujących badania laboratoryjne mięsa na obecność włośni dostępny jest tutaj.
  • laboratoria państwowych instytutów badawczych 
  • laboratoria weterynaryjne wchodzące w skład innych niż ZHW jednostek organizacyjnych IW
  • inne laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii - zgodnie z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzenie realizowane jest w drodze postępowania administracyjnego. Procedura zatwierdzania laboratorium dostępna jest tutaj. Wykaz laboratoriów zatwierdzonych, wraz z zakresem zatwierdzenia, dostępny jest tutaj

Krajowe laboratoria referencyjne (m.in. koordynacja działań laboratoriów urzędowych i organizacja badań porównawczych)

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska