Strona główna/HANDEL IMPORT EKSPORT/Wwóz do UE/Informacje dla podróżnych/Informacja dla osób przemieszczających się z terenu Izraela ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki).

Informacja dla osób przemieszczających się z terenu Izraela ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki).

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunków: psy, koty, fretki przemieszczające się z Izraela muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • ważne badanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie wykonane metodą miareczkowania;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Zgodnie z Art. 32 rozporządzenia (UE) 576/2013 Główny Lekarz Weterynarii może, w wyjątkowych, nieprzewidzianych sytuacjach, udzielić zezwolenia na przemieszczanie zwierząt domowych, które nie spełniają warunków; w tym celu właściciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia.

Wniosek należy złożyć w oryginale, z oryginalnym podpisem wnioskodawcy w siedzibie Głównego Inspektoratu Weterynarii. Wniosek może być przekazany za pośrednictwem poczty lub kuriera, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres bezpośredni:  /di27toa794/SkrytkaESP, wówczas wniosek powinien być przez właściciela - wnioskodawcę podpisany elektronicznie (profil zaufany, lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu przywożącego zwierzęta;
  • określenie gatunku, rodzaju i liczby przywożonych zwierząt,
  • nazwę państwa pochodzenia zwierząt,
  • określenie przejścia granicznego,
  • określenie zamierzonego terminu wwozu zwierząt,
  • podanie miejsca przeznaczenia zwierząt (dokładny adres gdzie zwierzę będzie mogło być poddane izolacji)

 Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających jeżeli zwierzę spełnienia któryś z wyżej wymienionych warunków (zaświadczenie o szczepieniu, książeczkę zdrowia itp.)
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłata za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki zwierząt zawierającej do 100 gatunków zwierząt wynosi 173,90 zł

Dane do dokonania opłaty za złożenie wniosku:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Główny Inspektorat Weterynarii

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Nr konta: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

Oraz dodatkowo opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: za wydanie decyzji administracyjnej - w wysokości 10 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz poz. 53 części I załącznika do ustawy). Opłaty skarbowe należy wnosić na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście  (https://srodmiescie.um.warszawa.pl/konta-bankowe )

Pozwolenie jest ważne na jednorazowy przywóz zwierzęcia.

Zwierzę domowe poddaje się izolacji pod nadzorem urzędowym do czasu spełnienia warunków. Środki stosuje się na koszt właściciela (w tym jeśli konieczne szczepienie, chipowanie, badanie miareczkowania).

KRÓLIKI DOMOWE

PTAKI

POZOSTAŁE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska