do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Akwakultura/Kontrole urzędowe i nadzór stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Kontrole urzędowe i nadzór stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Kontrole urzędowe

Zgodnie z § 24 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrole urzędowe następujących podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury;
  • zakłady przetwórcze przetwarzające lub poddające ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt;
  • miejsca inne niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku;
  • łowiska typu „wpuść i złów”;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 .

Kontrole urzędowe  przeprowadzane są zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Kontrole urzędowe ww. podmiotów:

  • obejmują inspekcje, wizyty, a także, jeżeli jest to konieczne, pobieranie próbek - z uwzględnieniem ryzyka, jakie stanowi prowadzenie danego przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury oraz zakładu w związku z chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury;
  • są przeprowadzane z uwzględnieniem statusu epizootycznego danej strefy lub enklawy.

Minimalna częstotliwość przeprowadzania kontroli urzędowych jest określona w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia oraz jest uzależniona od:

  • statusu epizootycznego danej strefy lub enklawy oraz
  • poziomu zagrożenia w gospodarstwie lub obszarze hodowli mięczaków.

Przy ustalaniu częstotliwości kontroli uwzględnia się również możliwość ewentualnego zróżnicowania statusu epizootycznego gospodarstwa w odniesieniu do poszczególnych chorób. Możliwość ta dotyczy w szczególności gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta akwakultury z gatunków podatnych na więcej niż jedną chorobę nieegzotyczną (wykaz chorób nieegzotycznych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury oraz zakłady przetwórcze przetwarzające lub poddające ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury zobowiązane są do realizacji, we własnym zakresie i na własny koszt, programu nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury w sposób dostosowany do danego typu produkcji, w celu wykrycia podwyższonej śmiertelności i chorób podlegających obowiązkowi zwalczania.

Opracowując ww. program należy uwzględnić:

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury obejmuje kontrole stanu zdrowia tych zwierząt, przy przeprowadzaniu których bierze się pod uwagę status epizootyczny danej strefy lub enklawy. Częstotliwość przeprowadzania kontroli połączonej z pobieraniem i badaniem próbek w ramach programu jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury, w tym pobieranie i badanie próbek, jest realizowany niezależnie od badań i nadzoru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.