Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/kontrole-urzedowe-podmiotow-sektora-akwakultury
Drukuj grafikę : tak / nie

Kontrole urzędowe i nadzór stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Kontrole urzędowe

Zgodnie z § 24 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrole urzędowe następujących podmiotów prowadzących działalność w zakresie sektora akwakultury:

Kontrole urzędowe  przeprowadzane są zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Kontrole urzędowe ww. podmiotów:

Minimalna częstotliwość przeprowadzania kontroli urzędowych jest określona w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia oraz jest uzależniona od:

Przy ustalaniu częstotliwości kontroli uwzględnia się również możliwość ewentualnego zróżnicowania statusu epizootycznego gospodarstwa w odniesieniu do poszczególnych chorób. Możliwość ta dotyczy w szczególności gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta akwakultury z gatunków podatnych na więcej niż jedną chorobę nieegzotyczną (wykaz chorób nieegzotycznych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury.

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury oraz zakłady przetwórcze przetwarzające lub poddające ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury zobowiązane są do realizacji, we własnym zakresie i na własny koszt, programu nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury w sposób dostosowany do danego typu produkcji, w celu wykrycia podwyższonej śmiertelności i chorób podlegających obowiązkowi zwalczania.

Opracowując ww. program należy uwzględnić:

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury obejmuje kontrole stanu zdrowia tych zwierząt, przy przeprowadzaniu których bierze się pod uwagę status epizootyczny danej strefy lub enklawy. Częstotliwość przeprowadzania kontroli połączonej z pobieraniem i badaniem próbek w ramach programu jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury, w tym pobieranie i badanie próbek, jest realizowany niezależnie od badań i nadzoru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.

2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska