Strona główna/Aktualności/Nowe akty prawne UE

Nowe akty prawne UE

Aktualności 2017-12-27

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L324, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8522) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L326, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2274 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 23036) jako dodatku paszowego dla ryb (posiadacz zezwolenia Huvepharma EOOD) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2275 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Centro Sperimentale del Latte) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2276 z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla loch (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L328, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2289 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8631) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L329, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2298 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2299 z dnia 12 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako dodatku paszowego dla tuczników, podrzędnych gatunków świń (odsadzonych od maciory i przeznaczonych do tuczu), kurcząt rzeźnych, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski, zezwolenia na stosowanie tego dodatku paszowego w wodzie do pojenia oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2036/2005, (WE) nr 1200/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2013 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2304 z dnia 12 grudnia 2017 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8719) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L331, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2308 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2312 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dla loch, prosiąt ssących i psów (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentowany przez Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L333, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2325 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów lecytyn w płynie, lecytyn hydrolizowanych i lecytyn odolejonych jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1007 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2330 z dnia 14 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie węglanu żelaza(II); chlorku żelaza(III), heksahydratu; siarczanu żelaza(II), monohydratu; siarczanu żelaza(II), heptahydratu; fumaranu żelaza(II); aminokwasowego chelatu żelaza(II), hydratu; chelatu żelaza(II) z hydrolizatami białkowymi; i glicynowego chelatu żelaza(II), hydratu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz dekstranu żelaza jako dodatku paszowego dla prosiąt i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1334/2003 i (WE) nr 479/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L337, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2369 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 743/2013 wprowadzające środki ochronne w odniesieniu do przywozu z Turcji małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jego stosowania (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L342, opublikowane zostały następujące akty prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2410 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję wykonawczą 2013/657/UE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8969) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2411 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8988) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2412 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9014) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

do góry