do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 67

Komunikat nr 67

Komunikaty 2015-06-03

W dniach 5 maja – 1 czerwca 2015r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 381 kontroli w rzeźniach, 689 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 42 w chłodniach składowych, 299 w punktach skupu zwierząt, 201 u pośredników w handlu zwierzętami, 361 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 953 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2926 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 5 maja – 1 czerwca 2015r. kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: skupu zwierząt, transportu zwierząt, produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 5 maja – 1 czerwca 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary pieniężne na łączną sumę 2 450 zł, nałożenie 2 kolejnych jest w toku, 6 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym w okresie 5 maja – 1 czerwca 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 24 kary pieniężne na łączną sumę 78 050 zł, nałożenie 22 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 67 mandatów na łączną kwotę 14 750 zł;
  • 13 spraw przekazano do organów ścigania;
  • wydano 7 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 2 kolejnych jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;
  • w stosunku do 3 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • 18 spraw przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;
  • wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące obecności bakterii Listeria monocytogenes w wyrobie garmażeryjnym.