Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji kontroli gospodarstw kwalifikujących się do przyznania pomocy posiadaczom świń, w związku z ustanowieniem środka nadzwyczajnego w przypadku czasowego wstrzymania utrzymywania tych zwierząt

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji kontroli gospodarstw kwalifikujących się do przyznania pomocy posiadaczom świń, w związku z ustanowieniem środka nadzwyczajnego w przypadku czasowego wstrzymania utrzymywania tych zwierząt

Komunikaty 2018-07-06

W dniu 11 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) 2017/1536 w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski tj. w części województw lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. Pomoc przysługuje właścicielom gospodarstw aktywnych (zasiedlonych), w przypadku wstrzymania produkcji świń z powodu braku możliwości spełnienia wymagań związanych z zabezpieczeniem świń tych gospodarstwa przed zakażeniem wirusem afrykańskiego pomoru świń. Obszar na którym realizowana jest wspominana pomoc, zgodnie rozporządzeniem (UE) 2017/1536, obejmuje obszary wymienione w załączniku do decyzji KE 2014/709/UE, zmienionej decyzją KE 2017/1481/UE i dotyczy gospodarstw, w których w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., utrzymywano  średniorocznie nie więcej niż 50 świń oraz przynajmniej 1 świnię w dniu kontroli.

Właściwi powiatowi lekarze weterynarii, realizują kontrole gospodarstw utrzymujących świnie, na obszarach wynikających z ww. decyzji Komisji pod kątem spełnienia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a zwłaszcza wymagań wynikających z  nowelizacji tego rozporządzenia, która obowiązuje od dnia  20 lipca 2017 r. Kontrole ukierunkowane są na gospodarstwa małe, kwalifikujące się do przyznania ww. pomocy.

W okresie od początku września 2017 r. do końca czerwca 2018 r. skontrolowano  około 13 700 gospodarstw, kwalifikujących się do uzyskania pomocy. Kontrole są nadal realizowane. 
W wyniku przeprowadzonych dotychczas kontroli, w przypadku 1764 gospodarstw, właściwi powiatowi lekarze weterynarii wydali decyzje administracyjne w sprawie czasowego wygaszenia hodowli świń w tych gospodarstwach. W wyniku wdania tych decyzji wspomniane gospodarstwa nabyły uprawnienia do skorzystania ze wspomnianej pomocy.

Szczegółowe informacje w tej sprawie warunków uzyskania pomocy z tytułu czasowego wstrzymania produkcji świń w gospodarstwach posiadacze świń mogą uzyskać we właściwym
BP ARiMR oraz u właściwego powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

 

do góry