Strona główna/Aktualności/Plany Komisji Europejskiej dotyczące złagodzenia zakazu paszowego tzw. feed banu

Plany Komisji Europejskiej dotyczące złagodzenia zakazu paszowego tzw. feed banu

Aktualności 2020-02-28

W dniu 25 lutego 2020 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. TSE, w trakcie którego omawiane były m.in. kwestie dotyczące możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych pozwalających na dopuszczenie do stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna) przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego (PAP) na określonych zasadach.

Zgodnie z zaproponowanymi przez Komisję Europejską zmianami, planowane jest dopuszczenie tzw. „krzyżowego” stosowania przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Oznacza to, że w żywieniu trzody chlewnej możliwe będzie stosowanie PAP wyprodukowanego z uppz pochodzenia drobiowego, natomiast w żywieniu drobiu - PAP wyprodukowanego z uppz pozyskanych od trzody chlewnej. Ponadto będzie możliwe żywienie trzody chlewnej oraz drobiu przetworzonymi białkami wyprodukowanymi z owadów hodowlanych.

Podczas spotkania miała miejsce dyskusja oraz wymiana opinii delegatów państw członkowskich odnośnie proponowanych zmian. Przedstawiciel Komisji wyjaśnił, że wprowadzenie ww. zmian jest obecnie możliwe, gdyż pomyślny proces walidacji przeszły metody laboratoryjne (PCR), pozwalające na wykrycie niedozwolonych białek tj. PAP z trzody chlewnej w paszy dla trzody chlewnej i PAP z drobiu w paszy dla drobiu. Dodatkowo w Komisji Europejskiej jest obecnie promowana polityka tzw. „green deal” polegająca na stwarzaniu możliwości prawnych do jak najefektywniejszego wykorzystania już wytworzonych zasobów i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. W tą politykę wpisuje się jak najszersze wykorzystanie przetworzonych białek zwierzęcych powstałych z już wygenerowanych odpadów rzeźnianych do żywienia zwierząt. Z punktu widzenia środowiska jest to bardziej ekologiczne niż zasiewanie kolejnych terenów pod uprawę roślin z przeznaczeniem na pasze. Ponadto wprowadzenie tzw. „skarmiania krzyżowego” może przyczynić się do spadku cen żywności.

W powyższej kwestii zabrało głos większość przedstawicieli państw członkowskich, wyrażając generalną aprobatę w stosunku do inicjatywy Komisji. W związku z ogólną akceptacją idei wprowadzenia tzw. ”skarmiania krzyżowego”, sprawa będzie dalej procedowana w celu zmiany odpowiednich przepisów prawnych. Wobec początkowego stadium prac, nie jest obecnie znany dokładny termin wprowadzenia przedmiotowych zmian.

Dodatkowo, na wniosek EAPA Europejskiej Organizacji Białek Pochodzenia Zwierzęcego, podniesiony został temat, aby równolegle do wprowadzenia „skarmiania krzyżowego” umożliwić wprowadzenie produktów z krwi bydlęcej do żywienia zwierząt akwakultury oraz trzody chlewnej, a także produktów z krwi wieprzowej w preparatach mlekozastępczych dla cieląt (aktualnie możliwe jest stosowanie produktów z krwi zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze w żywieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze). Po wymianie poglądów, przedstawiciel Komisji poinformował, że prześle propozycję organizacji EAPA do EFSA w celu oszacowania ryzyka dla wprowadzenia ww. materiałów paszowych do łańcucha żywieniowego zwierząt w kontekście zagrożenia BSE. 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska