Strona główna/Aktualności/Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców norek

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców norek

Aktualności 2021-07-08

Szanowni Państwo!

 Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego. Jednym z jej zadań jest nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Prowadzone są tam kontrole urzędowe związane ze sprawowanym nadzorem, a także badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz działania dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku potwierdzenia wystąpienia ognisk chorób objętych obowiązkiem zwalczania. Działalność prowadzona przez Państwa w zakresie chowu i hodowli zwierząt futerkowych jest działalnością rejestrowaną i nadzorowaną przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Badania kontrolne prowadzone na fermach norek wynikają w chwili obecnej z następujących aktów prawnych:

  1. Decyzji wykonawczej komisji (UE) 2021/788 z dnia 12 maja 2021r. ustanawiającej zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń Sars-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt, obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.

Pragnę nadmienić, że w myśl obecnie obowiązującego rozporządzenia krajowego, badania kontrolne, o których mowa, prowadzone są w Polsce w znacznie mniejszym zakresie niż w większości państw UE, w których utrzymywane są te zwierzęta.

W przypadku potwierdzenia zakażeń SARS-COV-2 w urzędowym badaniu na fermie norek w Polsce obowiązują środki określane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, w tym uśmiercanie wszystkich zwierząt tego gatunku w ognisku, a także podjęcie innych działań wskazanych w rozporządzeniu. Jak dotąd w wyniku  przeprowadzonych w 2021 roku badań kontrolnych na 105 przebadanych ferm norek zakażenia SARS-COV-2 potwierdzono na 3 z nich, co stanowi 2,85% ferm dotychczas przebadanych. W obecnym stanie prawnym norki nie są gatunkiem w odniesieniu do którego, w przypadku uśmiercania zwierząt w ognisku choroby, przysługuje odszkodowanie. Jednakże osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, że odstąpienie od realizacji obowiązków nakazanych decyzją administracyjną powiatowego lekarza weterynarii o zwalczaniu choroby w ognisku Sars-CoV-2 u norek może być działaniem bezkarnym, pragnę poinformować, że w takich sytuacjach, w których podmiot nadzorowany utrudnia działanie służbom weterynaryjnym wiąże się to z wdrażaniem postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnego w administracji, w tym podjęte zostają przewidziane prawem środki egzekucyjne.

Dodatkowo utrudnianie czynności powiatowego lekarza weterynarii zmierzających do likwidacji ogniska choroby, może skutkować uznaniem, że brak jest podstaw do wypłaty nagrody dla hodowcy zwierząt. Proszę także pamiętać, że brak akceptacji dla likwidacji ognisk choroby może mieć  negatywny wpływ na ochronę zdrowia publicznego.

W związku z powyższym stanem faktycznym i prawnym apeluję do Państwa o zrozumienie problemu jakim jest zagrożenie dalszego rozwoju pandemii zakażeń SARS-COV-2 oraz współdziałanie w zakresie realizacji sprawowanego nadzoru, prowadzenia badań kontrolnych, a także zwalczania ognisk choroby, jeśli będą one potwierdzane 

                                                                           z poważaniem

                                                                  dr n. wet.  Mirosław Welz

                                                            Główny Lekarz Weterynarii

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska