Strona główna/Aktualności/Fakty na temat wykorzystania kwasów tłuszczowych o przeznaczeniu technicznym do produkcji pasz/ Facts about the use of technical fatty acids for the production of feed

Fakty na temat wykorzystania kwasów tłuszczowych o przeznaczeniu technicznym do produkcji pasz/ Facts about the use of technical fatty acids for the production of feed

Aktualności 2022-10-03

Corocznie w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz badane jest ok. 17 tysięcy próbek pasz w tym, co najmniej 300 próbek pasz w kierunku pestycydów, 320 w kierunku metali ciężkich, dioksyny co najmniej 250, PCB co najmniej 80 próbek. Wyniki uzyskiwanych badań monitoringowych pasz za okres 1.01.2020 r. do dnia dzisiejszego wskazują na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz.

Główny Lekarz Weterynarii, po uzyskaniu informacji o możliwych nieprawidłowościach w powyższym zakresie, dokonał przeglądu i oceny wszystkich wyników dodatnich pasz realizowanych w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz od dnia 1.01.2020 r. w kierunkach dioksyny, PCB, metale ciężkie, pestycydy, tak aby zweryfikować, czy analizowany materiał był kwasem tłuszczowym, olejem lub tłuszczem pochodzącym z firmy Berg + Schmidt Polska Sp. z o.o. lub czy analizowana pasza zawierała je w swoim składzie. Analiza wykazała, że w żadnym z przypadku uzyskanego wyniku niezgodnego w składzie przyczyną niezgodności nie były tłuszcze z podmiotu Berg + Schmidt.

Dokumentacja zakładowa firmy Berg + Schmidt jest zabezpieczona przez CBŚP od dnia 27.09.2022 r. Wszystkie partie kwasów tłuszczowych trafiających do krajowych zakładów paszowych były nabywane w dobrej wierze, a z dokumentacji towarzyszącej wynikało, że jest to przeznaczenie paszowe. Pełną dokumentację dot. możliwego nielegalnego procederu zmiany przeznaczenia olejów, tłuszczów czy kwasów tłuszczowych przez Berg + Schmidt posiada CBŚP oraz nadzorująca postępowanie Prokuratura Krajowa.

Dodatkowo w ramach działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w dn. 27.09.2022 r. GLW wydał polecenie terenowym organom IW, aby w trybie pilnym przeprowadziły kontrole podmiotów, które zostały wskazane terenowym jednostkom przez Centralne Biuro Śledcze Policji, w tym:

- ustaliły numery, wielkości partii nabytych kwasów tłuszczowych od podmiotu Berg & Schmidt Polska Sp. z o.o.,

- ustaliły stan magazynowy i dokonały urzędowego zabezpieczenia tych partii kwasów tłuszczowych (w taki sposób, aby zapewnić jego właściwe oznakowanie i osobne składowanie) oraz zakazały użycia tych partii do produkcji mieszanek paszowych,

- ustaliły numery, wielkości partii pasz (mieszanek paszowych) wyprodukowanych z udziałem tych kwasów tłuszczowych,

- przeprowadziły analizę wyników badań właścicielskich wykonywanych przez zakłady, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia badań w następujących kierunkach: dioksyny, PCB, pestycydy, metale ciężkie,

- ustaliły szczegółowe listy dystrybucyjne (sprzedaży) kwasów tłuszczowych i wyprodukowanych z ich udziałem pasz w okresie przydatności,

- zweryfikowały etykiety i dokumentację towarzyszącą (w tym atesty jakościowe, badania laboratoryjne) przesyłkom kwasów tłuszczowych.

 Facts about the use of technical fatty acids for the production of feed

Each year, as part of the National Official Feed Control Plan, approx. 17,000 feed samples including at least 300 feed samples for pesticides, 320 for heavy metals, dioxin at least 250, PCBs at least 80 samples. The results of the monitoring tests of feed for the period 1.01.2020 to this day indicate a very high level of feed safety.

The Chief Veterinary Officer, having obtained information on possible irregularities in this respect, reviewed and assessed all positive feed results carried out under the National Official Feed Control Plan as of 1 January 2020 in the directions of dioxin, PCBs, heavy metals, pesticides, in order to verify whether the analysed material was a fatty acid, oil or fat originating from Berg + Schmidt Polska Sp. z o.o. or whether the analysed feed contained them in its composition. The analysis showed that the fats from Berg + Schmidt were not the cause of the non-compliance in any of the cases of the non-compliant result.

The company documentation of Berg + Schmidt has been secured by the Central Police Investigation Bureau since 27.09.2022. All batches of fatty acids entering the Polish feed establishments were purchased in good faith and the accompanying documentation showed that this was a feed destination. The Central Police Investigation Bureau and the National Prosecutor's Office supervising the proceedings have full documentation on the possible illegal practice of changing the destination of oils, fats or fatty acids by Berg + Schmidt.

In addition, as part of the activities undertaken by the Veterinary Inspection on 27.09.2022, the CVO instructed the local authorities of the VI to carry out, as a matter of urgency, inspections of entities which were indicated to the local units by the Central Police Investigation Bureau:

— to determine the numbers, the size of lots of fatty acids purchased from Berg & Schmidt Polska Sp. z o.o.,

— to establish the stock and to officially secure those lots of fatty acids (in such a way as to ensure its proper labelling and separate storage) and to prohibit the use of those batches for the manufacture of compound feedingstuffs,

— to establish the numbers, the size of the batches of feed (mixtures of feed) produced with the use of these fatty acids,

— to carry out an analysis of the results of the owner’s tests carried out by the establishments, with particular emphasis on carrying out the tests in the following directions: dioxins, PCBs, pesticides, heavy metals,

— to establish detailed distribution lists (sales) of fatty acids and produced with their share of feed during the shelf life,

— to verify the labels and accompanying documentation (including quality certificates, laboratory tests) of fatty acid consignments.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska